Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6 năm 2023

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6 năm 2023 (Công văn số 2276/VP-KT, ngày 22/5/2023).

 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan chủ động triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 08/6 năm 2023 theo hướng dẫn của Bộ TN&MT tại Công văn số 3556/BTNMT-TTTT ngày 19/5/2023, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương.

 

Bộ TN&MT đề nghị các bộ, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; thực hiện nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn, tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo; các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền về các hoạt động, nội dung, chủ đề về bảo vệ môi trường, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động cộng đồng như phong trào ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom, xử lý chất thải, tuyên truyền tấm gương điển hình tiên tiến trong các hoạt động phát triển kinh tế biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo…

Ngày Môi trường thế giới năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa”, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa”; Ngày Đại dương thế giới năm 2023 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề "Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi".

 

Thùy Linh