Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo thực hiện một số nội dung bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nội dung bảo vệ môi trường (BVMT) khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp (Công văn 603/UBND-KT, ngày 22/5/2023).

 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật BVMT, trong đó có nội dung BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, BVMT đô thị và nông thôn, đồng thời quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật trong trường hợp các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) chưa đảm bảo thời hạn phải hoàn thành và yêu cầu bắt buộc phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; đôn đốc chủ đầu tư xây dựng và hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN lắp đặt hoàn thiện hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục bảo đảm đúng thời hạn quy định; hướng dẫn các chủ dự án, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, CCN thực hiện việc công khai thông tin môi trường theo quy định.

 

Các sở, ngành liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, cấp phép xây dựng phải bảo đảm theo quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 64 Luật BVMT năm 2020; khi thẩm định các dự án đầu tư hạ tầng KCN, CCN cần xem xét, đánh giá kỹ trách nhiệm BVMT đối với KCN, CCN theo quy định.

 

UBND các huyện, thành phố thực hiện đúng, đủ trách nhiệm và chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT, tổ thực hiện công khai thông tin về môi trường theo quy định. UBND huyện Cao Lộc phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát đánh giá hiện trạng và hoàn thiện các công trình hạ tầng BVMT đối với CCN địa phương số 2 theo quy định, không tiếp nhận thêm dự án mới hoặc nâng công suất dự án đang hoạt động có phát sinh nước thải sản xuất trong CCN địa phương số 2 cho đến khi đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng BVMT.

 

Thùy Linh