Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2227/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023

 

Ảnh minh họa

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 2227/QĐ-BYT ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 (Công văn số 2257 /VP-KGVX, ngày 20/5/2023).

 

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nhu cầu tiêm chủng, đề xuất cung ứng vắc xin và lập kế hoạch triển khai, bố trí nguồn lực thực hiện, chỉ đạo công tác thông tin truyền thông, công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ) và thông tin đến người dân để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai tiêm chủng trên địa bàn tỉnh, không để tình trạng vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo cấp trên về kết quả tiêm vắc xin; chịu trách nhiệm trong việc tổng hợp và đề xuất nhu cầu vắc xin phòng COVID-19 của tỉnh./.

 

Bích Diệp