Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 73-CTr/TU, ngày 22/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình hành động số 73-CTr/TU, ngày 22/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” (Kế hoạch số 116/KH-UBND, ngày 17/5/2023).

 

Ảnh minh họa

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước và theo các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này để triển khai thực hiện 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết số 37/NQ-CP, 06 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nêu trong Chương trình hành động số 73-CTr/TU, gồm: thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quản lý và sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai; đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung giải quyết cơ bản những hạn chế, khuyết điểm, vướng mắc kéo dài liên quan đến quản lý và sử dụng đất; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong quản lý và sử dụng đất.

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Nghị quyết số 37/NQ-CP và Chương trình hành động số 73-CTr/TU; căn cứ nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh./.

 

Bích Diệp