Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 22 May 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1483/UBND-KTN
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
cvub_tap-tin-dinh-kem.docx 152.47 KB