Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định phê duyệt Đề án phát triển hạ tầng chợ miền núi, biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 749/QĐ-UBND, ngày 18/5/2023 về việc phê duyệt Đề án phát triển hạ tầng chợ miền núi, biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

Ảnh minh họa (Nguồn https://vanquan.langson.gov.vn)

Phấn đấu đến năm đến năm 2025 toàn tỉnh có 58 chợ miền núi, biên giới, 95% các chợ miền núi, biên giới trên địa bàn có kết cấu hạ tầng chợ đảm bảo bán kiên cố trở lên; tiếp tục duy trì mô hình doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) quản lý đối với các chợ đã được chuyển giao cho DN, HTX quản lý; 100% các chợ miền núi, biên giới thực hiện chuyển đổi số. Đến năm 2030 toàn tỉnh có 67 chợ miền núi, biên giới, 100% các chợ miền núi, biên giới trên địa bàn có kết cấu hạ tầng chợ đảm bảo kiên cố, 100% các chợ xã đáp ứng tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới; 65% chợ miền núi, biên giới do DN, HTX quản lý, 100% Ban Quản lý chợ, DN, HTX quản lý chợ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chợ… Đến năm 2030, tỉnh Lạng Sơn nằm trong tốp đầu khu vực Trung du miền núi phía Bắc có mạng lưới chợ miền núi, biên giới văn minh, hiện đại.

 

Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch nêu rõ các nhóm giải pháp thực hiện gồm: hoàn thiện quản lý nhà nước về quản lý và phát triển chợ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách về phát triển chợ miền núi, biên giới; tăng cường đầu tư, huy động nguồn lực phát triển chợ miền núi, biên giới; quản lý, khai thác kinh doanh, vận hành chợ, phát triển đội ngũ thương nhân; thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh tại chợ hướng tới mô hình chợ 4.0; nâng cao ý thức, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm tại chợ hướng tới chợ văn minh thương mại, đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới.

 

Thùy Linh