Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 01/5 đến ngày 07/5/2023)

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg  ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 02/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Đình Lập, huyện Đình Lập; Chỉ đạo tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Kế hoạch của UBND tỉnh liên quan đến thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ; UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo về việc khai thác nguồn nước tại hồ Phai Luông; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ;Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 21/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;Tăng cường truyền thông, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha.

 

123

Ảnh minh họa

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Để kịp thời triển khai thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, Quyết định số 264/QĐ-TTg bảo đảm thi hành có hiệu lực và hiệu quả. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 01/5/20213).

Yêu cầu Luật Khám bệnh, chữa bệnh được tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người hành nghề, người dân để bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của Luật; bảo đảm có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả giữa các cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật. Bảo đảm Luật được triển khai đầy đủ, thống nhất và đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

Kế hoạch thực hiện các nội dung, nhiệm vụ: Rà soát văn bản pháp luật; phối hợp xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; tuyên truyền, phổ biến, tập huấn triển khai Luật.

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg  ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND, ngày 04/5/2023 triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg,  ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ trong tình hình mới.

Kế hoạch nêu rõ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm TTATGT. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, sai phạm, tiêu cực, các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ TNGT nghiêm trọng, thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn. Xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Xây dựng lộ trình thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng giao thông gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương... Không đưa vào sử dụng các công trình giao thông khi chưa được nghiệm thu theo quy định của pháp luật về xây dựng, khắc phục kịp thời các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" tai nạn giao thông và các bất hợp lý trong tổ chức giao thông. Nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, giám sát, điều hành giao thông, tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, điều tra TNGT.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh      

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 527/UBND-KT, ngày 04/05/2023) tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản (KS) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, yêu cầu các sở, ngành liên quan kịp thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật khi có văn bản quy phạm pháp luật mới về KS được ban hành bằng các hình thức phong phú, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giám sát việc tuân thủ thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ, an toàn lao động…, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác KS trái phép. Đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép theo quy định đối với tổ chức, cá nhân khai thác KS gây mất an toàn lao động, gây tổn thất lớn KS, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động xấu đến cảnh quan môi trường, di tích lịch sử - văn hóa, di sản địa chất. Nâng cao chất lượng thẩm định cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Xem xét, hướng dẫn việc khai thác, chế biến và sử dụng các loại KS làm vật liệu xây dựng. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy hoạch tỉnh, trong đó có “Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, định hướng thông tin mạng xã hội về tài nguyên KS.

UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Phương án bảo vệ KS chưa khai thác đã phê duyệt. Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các địa phương liên quan trong việc thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động KS, nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác KS trái phép tại khu vực giáp ranh, đặc biệt là KS cát, sỏi lòng sông. Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã khi để xảy ra hoạt động khai thác KS trái phép kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng.

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 02/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 524 /UBND-KT, ngày 04/5/2023) thực hiện Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 02/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất đã được giao, tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ Quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch sử dụng đất Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, tổng hợp, đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 511/UBND-KT ngày 29/4/2023 và các văn bản có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) cấp tỉnh; rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 511/UBND-KT ngày 29/4/2023 và các văn bản có liên quan. 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu tổng hợp, việc đề xuất đưa các chỉ tiêu sử dụng đất vào quy hoạch và việc khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất theo quy hoạch.

 Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Đình Lập, huyện Đình Lập

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 666/QĐ-UBND, ngày 04/5/2023 về việc thành lập Cụm công nghiệp Đình Lập, huyện Đình Lập.

Cụm công nghiệp Đình Lập nằm trên địa bàn xã Đình Lập, huyện Đình Lập, có tổng diện tích đất đầu tư xây dựng là 71,39 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến là 677 tỷ đồng. Về phạm vi, ranh giới: phía Đông Bắc giáp Quốc lộ 4B, phía Tây Bắc và Đông Nam giáp đất sản xuất nông nghiệp của dân và đất lâm nghiệp thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập, phía Nam giáp đất lâm nghiệp thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập.

Ngành nghề hoạt động chủ yếu: công nghiệp chế biến gỗ, nhựa thông, nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, thiết bị y tế, điện lạnh, may mặc, chế biến thực phẩm, nước giải khát, kho vận và một số ngành nghề khác.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: quý I/2023 - quý III/2023 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, lập quy hoạch chi tiết, giải phóng mặt bằng, lập dự án đầu tư, thiết kế xây dựng; quý III/2023 - quý II/2025 thực hiện đầu tư xây dựng dự án; quý III/2025 đưa Cụm công nghiệp vào hoạt động, khai thác.

Chỉ đạo tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Kế hoạch của UBND tỉnh liên quan đến thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 521/UBND-KT, ngày 04/5/2023) tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao tại các Kế hoạch của UBND tỉnh liên quan đến thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 25/11/2019 về triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 20/5/2019 về thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 06/5/2021 về triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án được giao trong Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 27/3/2023 của Chính phủ theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và quy định của pháp luật.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 525/UBND-KT, ngày 04/5/2023) triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm (CGC) trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh CGC trên thế giới và các nước trong khu vực, đánh giá các yếu tố nguy cơ để kịp thời thông tin cho người chăn nuôi và các địa phương chủ động phòng ngừa; chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các ổ dịch tại cơ sở, kịp thời cảnh báo, xử lý, tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, dương tính với vi rút CGC, không để lây lan ra diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Các sở, ngành liên quan lên kế hoạch ứng phó, hạn chế nguy cơ dịch bệnh CGC lây lan sang người, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh đi/đến từ vùng có dịch CGC, phát hiện sớm các trường hợp chùm ca bệnh/ổ dịch cúm và viêm đường hô hấp chưa rõ nguyên nhân tại cộng đồng và các cơ sở y tế, chuẩn bị nhân sự, phương tiện, trang thiết bị, thuốc cho công tác phòng chống dịch bệnh; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật qua địa bàn, đặc biệt các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới; đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức người dân về các biện pháp phát hiện, phòng chống bệnh CGC tại cộng đồng.

UBND các huyện, thành phố tập trung nguồn lực, dự phòng kinh phí, nhân lực để tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định; hướng dẫn các hộ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, tổ chức tiêm mới, tiêm bổ sung vắc xin CGC phòng bệnh cho đàn gia cầm; hướng dẫn người dân chủ động giám sát gia cầm có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, tuyệt đối không buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh, vứt xác gia cầm, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, không buôn bán, tiêu thụ gia súc, gia cầm không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y.

Chỉ đạo về việc khai thác nguồn nước tại hồ Phai Luông

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1965/VP-KT, ngày 04/5/2023) về việc khai thác nguồn nước tại hồ Phai Luông.

Yêu cầu Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn khảo sát, lập phương án cụ thể việc khai thác nguồn nước hồ Phai Luông cung cấp bổ sung cho Nhà máy cấp nước Nà Tâm, thống nhất với Công  ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) trước ngày 20/5/2023 để xem xét, giải quyết.

Sở NN&PTNT phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan xem xét phương án đề xuất của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn một cách tổng thể, toàn diện, bảo đảm hài hòa nguồn nước cung cấp cho các mục đích sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân, tuân thủ quy định pháp luật; đồng thời hướng dẫn Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn thực hiện các trình tự, thủ tục để khai thác nguồn nước hồ Phai Luông theo quy định pháp luật.

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 106/KH-UBND, ngày 04/5/2023) thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giai đoạn 2023 - 2025 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu cụ thể: phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 5.000 doanh nghiệp, trong đó có khoảng 1.000 doanh nghiệp vừa và lớn, đến năm 2030 có ít nhất 7.500 doanh nghiệp. Phát huy tối đa nguồn lực để doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân phát triển ổn định, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đáp ứng khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế; tăng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP đến năm 2025 đạt trên 65%, đến năm 2030 đạt trên 70%.

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân; mở rộng khả năng tham gia thị trường của kinh tế tư nhân và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng; tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực của kinh tế tư nhân; tiếp tục tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thống nhất nhận thức, tư tưởng về phát triển kinh tế tư nhân.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 529/UBND-KT, ngày 05/5/2023) triển khai thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Sở Xây dựng tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 theo quy định của Luật Nhà ở, phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2162/QĐ-TTg ngày 22/12/2021), đảm bảo chỉ tiêu nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao theo Đề án được phê duyệt Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023, làm cơ sở để chấp thuận đầu tư; chủ trì, phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đảm bảo hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là tại thành phố Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng,...

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ổn định mặt bằng lãi xuất cho vay; cân đối nguồn vốn, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, trong đó xem xét ưu tiên cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại giá rẻ và các loại hình bất động sản phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội có hiệu quả, có khả năng trả nợ và phát triển.

Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có trách nhiệm tập trung nguồn lực triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đảm bảo đúng tiến độ, nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, đảm bảo chất lượng tương đương với nhà ở thương mại, cơ cấu sản phẩm, giá thành hợp lý, bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án./.

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 108 /KH-UBND, ngày 05/5/2023) triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Một số nội dung thực hiện: tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật, trong đó, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước căn cứ điều kiện cụ thể, lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật ở cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trong Quý III năm 2023, cấp xã thực hiện trong Quý III và Quý IV năm 2023; tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật; xây dựng văn bản đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thi hành Luật và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 21/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 06/5/2023) thực hiện Kế hoạch số 103-KH/TU, ngày 21/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.

Theo đó, phấn đấu hằng năm có từ 5.000 lao động trở lên đi làm việc tại thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, từ 400 lao động trở lên đi làm việc tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, các nước khu vực Tây Á, châu Âu,…; phấn đấu số lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm tăng từ 10% đến 15%.

Các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; khai thác có hiệu quả nhu cầu lao động của thị trường ngoài nước; tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; thực hiện các chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tăng cường truyền thông, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 532/UBND-KGVX, ngày 06/5/2023) tăng cường truyền thông, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các hội viên của cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn; kịp thời ban hành các quy định để ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm này tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường hoạt động kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha trên địa bàn quản lý.

Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, kinh doanh sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha (các sản phẩm này hiện là những sản phẩm chưa được phép nhập khẩu, kinh doanh và lưu hành tại Việt Nam).