Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 10/4 đến ngày 16/4/2023)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Quy chế hoạt động Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tỉnh; Chỉ đạo việc các cơ sở y tế tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung; Chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp để thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường xuất khẩu gạo; Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi nguồn ngân sách nhà nước; Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh; Chỉ đạo thực hiện Công văn số 1919/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023; Quyết định thành lập Tổ công tác đôc đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; Kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh năm 2023; Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

123

Ảnh minh họa

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

Ngày 13/4/2023, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung: xem xét thành lập Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn; xem xét đề xuất của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về hỗ trợ kinh phí triển khai xây dựng đường nhánh lên kiểm tra cột mốc quốc giới trên địa bàn tỉnh; công văn số 692/SKHĐT-QLĐTNNS ngày 31/3/2023 về việc báo cáo rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Trang trại chăn nuôi lợn thương phẩm; Báo cáo số 103/BC-SKHĐT ngày 30/3/2023 xem xét nội dung đề nghị liên quan đến dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu tái định cư và dân cư nông thôn xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo đề nghị của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Thành Sơn và Công ty TNHH Hà Sơn;Báo cáo số 97/BC-SKHĐT ngày 24/3/2023 về đề xuất dự án Khu đô thị mới Đông Kinh, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; Về việc triển khai Nghị quyết s165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023; Xin ý kiến về nội dung của hạng mục phù điêu thuộc dự án: Mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 20/BC-TTr ngày 31/3/2023 về kết quả xử lý kiến nghị của UBND huyện Cao Lộc trong thực hiện Kết luận Thanh tra số 85/KL-TTr ngày 10/9/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh; Công văn số 667/STTTT-CĐS ngày 31/3/2023 về dự thảo Kế hoạch triển khai thí điểm Nền tảng học, thi trực tuyến môn ngoại ngữ và Nền tảng đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xử lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang của Công ty cổ phần Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang.

Quy chế hoạt động Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 557/QĐ-UBND, ngày 10/4/2023).

Theo đó, Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ, quyền hạn: tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền nâng cao nhận thức và chuyển biến về hành động cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, địa phương trong thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo quy định của pháp luật; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao nhận thức, năng lực về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy cho các cơ quan chức năng và lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc các sở, ngành, địa phương; đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân, địa phương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động đó nhằm mục đích bất hợp pháp; phát hiện, ngăn chặn và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1570/VP-KGVX, ngày 10/4/2023) về tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam năm 2023.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023 theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chỉ đạo việc các cơ sở y tế tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1591/VP-KGVX, ngày 11/4/2023) về việc các cơ sở y tế tổ chức lựa  chọn nhà thầu đối với thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung.

Cụ thể, đồng ý giao các cơ sở y tế tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với thuốc thuộc danh mục mua sắm tập trung theo quy định tại Điều 18 Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập (tại khoản 17 Điều 1 Thông tư số 06/2023/TT-BYT ngày 12/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT) theo đề nghị của Sở Y tế, Sở Tài chính. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ sở y tế thường xuyên rà soát nhu cầu sử dụng các mặt hàng thuốc, trình Sở Y tế xem xét, có trách nhiệm tổng hợp nhu cầu sử dụng các mặt hàng thuốc của các cơ sở y tế, thực hiện các quy trình thẩm định theo đúng quy định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định 01 quý/lần.

Chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp để thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường xuất khẩu gạo

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1596/VP-KT, ngày 11/4/2023) về việc triển khai thực hiện các biện pháp để thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường xuất khẩu gạo.

Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các biện pháp để thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường xuất khẩu gạo theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2385/VPCP-KTTH ngày 10/4/2023 của Văn phòng Chính phủ.

Công văn của Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường trong nước, quốc tế để chủ động thực hiện các biện pháp phù hợp, đồng bộ theo thẩm quyền và quy định pháp luật, nhằm thúc đẩy sản xuất, phát triển thị trường, nâng cao uy tín vị thế mặt hàng gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế, cân đối hợp lý giữa xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, bảo đảm an ninh lương thực, lợi ích của người nông dân theo quy định hiện hành; báo cáo đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc vượt thẩm quyền.

Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi nguồn ngân sách nhà nước

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1644/VP-KT, ngày 13/4/2023) về kiểm tra, đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư quá hạn chưa thu hồi nguồn ngân sách nhà nước.

Theo đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh và các chủ đầu tư rà soát, kiểm tra, đôn đốc thu hồi vốn tạm ứng quá hạn, đề xuất biện pháp thu hồi hết số vốn tạm ứng quá hạn.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan tài chính trực thuộc phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các chủ đầu tư thực hiện rà soát, kiểm tra, đôn đốc khẩn trương thu hồi vốn tạm ứng quá hạn thuộc thẩm quyền quản lý.

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định (Quyết định số 571/QĐ-UBND, ngày 13/4/2023) công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh.

Theo đó, công bố 5 TTHC sửa đổi, bổ sung gồm: đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp; đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương trên cơ sở quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này xây dựng, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chỉ đạo thực hiện Công văn số 1919/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1671 /VP-KT, ngày 14/4/2023) về việc thực hiện Công văn số 1919/BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện các nội dung Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết vấn đề vượt thẩm quyền.

Tại Công văn số 1919/BNN-VP ngày 29/3/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh thành phố đẩy mạnh phối hợp, cung cấp thông tin về chủ trương, định hướng, kết quả, bài học kinh nghiệm trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của địa phương để Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức tuyên truyền chuyên đề trên các ấn phẩm; tăng cường phối hợp trong tổ chức thực hiện các sự kiện truyền thông, diễn đàn, hội thảo… để quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị (Công văn số 425/UBND-KT, ngày 14/4/2023) tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao tại các văn bản số 160/UBND-KT ngày 17/02/2023 về việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT; số 97/TB-UBND ngày 11/3/2023, đảm bảo thời hạn theo kế hoạch. Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, bổ sung các vị trí đường gom, hầm chui đảm bảo đầy đủ, thuận lợi phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội khu vực tuyến đi qua. Đồng ý với đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc thực hiện công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng song song với quá trình lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi để kịp tiến độ triển khai, đảm bảo dự án được khởi công trong năm 2023.

Đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), đoạn qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, yêu cầu các Sở Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh Cao Bằng tiếp tục rà soát, bổ sung đầy đủ các vị trí cầu vượt, đường dẫn, đường gom, hầm chui dân sinh…trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tính toán khẩu độ và giải pháp thiết kế hợp lý bảo đảm kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của tỉnh Cao Bằng trong quá trình thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

UBND các huyện Văn Lãng, Tràng Định phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tiếp nhận bàn giao cọc mốc, hồ sơ để tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với đoạn tuyến đi qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đảm bảo tiến độ của dự án.

Quyết định thành lập Tổ công tác đôc đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ công tác đôc đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 (Quyết định số 581/QĐ-UBND, ngày 15/4/2023).

Theo đó, thành lập 02 Tổ công tác đôc đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc,
đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023: Tổ công tác số 1 do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng; các dự án tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc: 11 dự án thuộc các lĩnh vực: giao thông, nông nghiệp, các dự án ODA. Tổ công tác số 2 do đồng chí đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng; các dự án tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc: 10 dự án thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông (hạ tầng xã hội).

Tổ công tác có nhiệm vụ: tổ chức rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, phân tích nguyên nhân khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là các dự án sử dụng vốn ODA của các chủ đầu tư; trực tiếp giải quyết các khó khăn, vướng mắc; kiến nghị các giải pháp nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; hướng dẫn thực hiện thống nhất các quy định có liên quan về đầu tư, đất đai và các quy định của pháp luật trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư… Thời gian kiểm tra, đôn đốc: từ ngày 10 đến ngày 25 hằng tháng./.

Kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh năm 2023

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Kế hoạch số 93/KH-UBND, ngày 16/4/2023).

Mục tiêu là nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề (ĐTN), tạo điều kiện cho người lao động (NLĐ) được tham gia học nghề với sự hỗ trợ của Nhà nước nhằm tạo nguồn nhân lực có trình độ tay nghề, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, trong năm 2023 phấn đấu hỗ trợ ĐTN trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho 16.368 NLĐ.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 3 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung thực hiện nhiệm vụ : tổ chức ĐTN trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng cho LĐ có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh có nhu cầu học nghề đúng quy định. Đào tạo theo vị trí việc làm tại doanh nghiệp để doanh nghiệp tuyển dụng LĐ vào làm việc ổn định, ĐTN theo các mô hình thí điểm có hiệu quả, đào tạo và hỗ trợ LĐ tự tạo việc làm để phát triển kinh tế hộ gia đình. Ưu tiên hỗ trợ đào tạo cho các đối tượng là nông dân nòng cốt tại địa phương; nông dân tham gia các vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, vùng chuyên canh có hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm của trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp; nông dân tham gia các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình giảm nghèo và các chương trình, đề án khác; LĐ nông thôn làm kỹ thuật nông nghiệp, làm nghề nông nghiệp có yêu cầu trình độ kỹ thuật…

Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 94/KH-UBND, ngày 16/4/2023) thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Kế hoạch phấn đấu đến năm 2025 đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu như: tư vấn, hỗ trợ thành lập mới từ 20 - 25 Hợp tác xã (HTX) do phụ nữ (PN) tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ vận động hỗ trợ thành lập trên 50 tổ hợp tác, tạo việc làm mới cho khoảng 500 - 700 lao động nữ.  Đến năm 2030: tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 80 HTX do PN tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ, vận động, hỗ trợ thành lập 200 tổ hợp tác; tạo việc làm mới cho khoảng  2.000 - 3.000 lao động nữ…

Để đạt được các chỉ tiêu trên, Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung tuyên truyền, vận động PN nâng cao nhận thức về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX do PN tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Hỗ trợ, tư vấn, xây dựng các HTX do PN tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ. Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các HTX do PN tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho PN. Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội về hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, HTX. Tăng cường hợp tác quốc tế./.