Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia  xây dựng nông thôn mới năm 2023

 

Tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc  gia

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) tỉnh ban hành Công văn số 56/BCĐ-NTM, ngày 29/3/2023 chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023.

 

 

Theo đó, yêu cầu: các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 374/QĐ-UBND ngày 09/3/2023 của UBND tỉnh về việc phân công lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành phụ trách, chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2023 - 2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả,…

 

 

UBND các huyện, thành phố căn cứ vào kế hoạch, mục tiêu của tỉnh về xây dựng NTM và điều kiện thực tế của địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện; phối hợp thực hiện nội dung, nhiệm vụ của Chương trình trên phạm vi địa bàn quản lý, ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương, lồng ghép các chương trình dự án để thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục xác định xây dựng Thôn kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu là nội dung quan trọng trong việc chỉ đạo duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM,…

Đỗ Hoạt