Nhảy đến nội dung

Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh

 

Nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin - truyền thông trong thực hiện  chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | Chính sách | Báo ảnh  Dân

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 75/KH-UBND, ngày 30/3/2023).

 

Đối tượng triển khai: các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, thực hiện Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 năm 2023.

 

Nội dung: nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông; sản xuất mới các tác phẩm báo chí và các sản phẩm truyền thông khác để cung cấp nội dung thiết yếu cho xã hội; tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động của đài truyền thanh xã; cung cấp nội dung thông tin phục vụ tuyên truyền ở các xã biên giới; hỗ trợ cung cấp dịch vụ thông tin công cộng.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

 

Đỗ Hoạt