Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh

 

Tổng hợp chế độ, chính sách hỗ trợ, khắc phục khó khăn do Covid-19

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1379/VP-KGVX, ngày 30/3/2023 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về thực hiện Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản đã được ban hành theo Nghị quyết số 30/2021/QH15 (trừ các nội dung quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị quyết số 80/2023/QH15) để thực hiện hiệu quả, đúng thời hạn Nghị quyết số 80/2023/QH15; chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý khẩn trương thực hiện việc thanh toán các chế độ, chính sách, chi phí phòng, chống dịch  COVID-19 quy định tại khoản 1, 2 Điều 2 Nghị quyết số 80/2023/QH15 bảo đảm đúng thời hạn, đúng đối tượng,…

 

Đỗ Hoạt