Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Báo Sài Gòn Đầu Tư Tài Chính

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 1351/VP-KGVX, ngày 29/3/2023 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 5020-CV/BTGTW ngày 21/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

 

Theo Công văn số 5020-CV/BTGTW ngày 21/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương:

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; các cơ quan chủ quản xuất bản; các nhà xuất bản, đơn vị in và phát hành sách; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tế, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch, đầu tư nguồn lực cho văn hóa, ừong đó có phát hiển văn hóa đọc, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị; phát hiện, cổ vũ những mô hình hay trong việc đọc, nghiên cứu và áp dụng tri thức từ sách vào cuộc sống; tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động như hội thảo, tọa đàm, giới thiệu sách; khuyến khích các giải thưởng gắn với phong trào đọc; phát huy vai trò của hệ thống các thư viện trường học, thư viện tỉnh;…

Đỗ Hoạt