Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh vừa có Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2023 (Quyết định số 05/QĐ-BTC, ngày 29/3/2023).

 

Tổng kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh năm 2021

Theo đó, đối tượng dự thi gồm các tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân trên địa bàn tỉnh có ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã, đang hoặc sẽ triển khai và phát triển trên địa bàn tỉnh, khuyến khích các sản phẩm dự thi có ứng dụng công nghệ, đã có sản phẩm cụ thể, có tính cộng đồng và tạo tác động xã hội. Mỗi tác giả dự thi khởi nghiệp có thể tham gia một hay nhiều sản phẩm dự thi; mỗi nhóm tác giả không quá 05 thành viên.

 

Sản phẩm dự thi là các ý tưởng, dự án, mô hình kinh doanh,... có tính đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng trưởng dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; sản phẩm dự thi thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả, sản phẩm dự thi là đối tượng không được trái với trật tự công cộng hoặc đạo đức xã hội.

 

Thời hạn nhận hồ sơ dự thi bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Cuộc thi đến hết ngày 30/6/2023. Hồ sơ bản giấy được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Phòng Quản lý công nghệ và đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn (số 638 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); hồ sơ điện tử gửi qua địa chỉ dangnguyetanhls@gmail.com.

 

Thùy Linh