Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất

UBND tỉnh vừa có Công văn số 357/UBND-KT, ngày 28/3/2023 chỉ đạo tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất.

 

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 464/UBND-KT ngày 14/4/2021, Công văn số 1183/UBND-KT ngày 04/10/2022 và Công văn số 453/HĐTĐ ngày 02/3/2023 của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

 

Các sở, ngành liên quan phối hợp với UBND các huyện, các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xác định, trình phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, tính tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; theo dõi chặt chẽ biến động giá đất, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 464/UBND-KT ngày 14/4/2021, Công văn số 347/UBND-KT ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh. UBND các huyện, thành phố lựa chọn các đơn vị có chức năng tư vấn giá đất có đủ năng lực, kinh nghiệm và nhân lực để thực hiện tư vấn xác định giá đất cụ thể; đồng thời kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với các Chứng thư định giá đất do đơn vị tư vấn thực hiện.

 

Các tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoạt động trên địa bàn tỉnh trong quá trình khảo sát, thu thập thông tin xây dựng giá đất cụ thể cần thực hiện kỹ lưỡng, chặt chẽ, sát với giá thị trường. Việc xác định giá đất phải bảo đảm tuân thủ đúng nguyên tắc, phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 

Thùy Linh