Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ tại Công văn số 353/UBND-KT, ngày 28/3/2023.

 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, trong đó tập trung phổ biến đến các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP; tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện các quy định có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở địa phương bảo đảm phù hợp với quy định của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP, trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước; đồng thời đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên nước thuộc trường hợp phải đăng ký hoặc phải có giấy phép khẩn trương thực hiện thủ tục đăng ký hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở TNMT rà soát, đôn đốc các chủ quản lý, vận hành công trình thuỷ lợi thực hiện việc đăng ký hoặc cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước theo quy định của Nghị định số 02/2023/NĐ-CP; UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện việc đăng ký và xác nhận đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn theo thẩm quyền quy định tại Điều 38 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP.

 

Các đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh có tổ chức, cá nhân khác khai thác, sử dụng nước mặt trực tiếp từ hồ chứa, đập dâng thủy lợi, thủy điện, hệ thống kênh thủy lợi, thủy điện để cấp cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp mà đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy lợi, thủy điện này chưa được cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích trên thì yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 32, Điều 35 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP.

 

Thùy Linh