Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 06/3 đến ngày 12/3/2023)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Kế hoạch cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý năm  2023 trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo phòng, chống cháy rừng tại khu vực biên giới; UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học kỹ thuật Thủy lợi tỉnh; Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh LS năm 2023; Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2023; Quyết định đóng cửa mỏ đá vôi Mỏ Ấm, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ; UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ; Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; Giải thể Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ; UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các giải pháp phát triển cây Hồi; UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài và đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh năm 2023; Quyết định công bố hiện trạng rừng tỉnh năm 2022; Phân bổ gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, đợt 2 năm học 2022 - 2023; Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao quản lý, sử dụng và khai thác công trình Cấp nước sinh hoạt khu vực cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định; Hướng dẫn thực hiện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” – 07/4/2023; Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT; Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị 22 di tích quốc gia Khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Chỉ đạo tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19.

123

Ảnh minh họa

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

Ngày 9/3/2023, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo số 43/BC-SXD ngày 17/02/2023 về chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2025, tỷ lệ 1/10.000; Báo cáo số 70/BC-STC ngày 19/02/2023 về việc đề xuất xử lý tài sản là cơ sở vật chất Trường THPT dân lập Hữu Lũng cũ đã tạm giao cho Trung tâm Hy vọng Lạng Sơn quản lý, sử dụng vào mục đích thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập; Báo cáo số 57/SGTVT-BQLXD ngày 27/02/2023 về tình hình thực hiện Dự án Xây dựng mở mới tuyến đường liên từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng.

Kế hoạch cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý năm 2023 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 07/3/2023) cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

 Một số chỉ tiêu cụ thể: 100% người dân được tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về ma túy, nghiện ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp; rà soát lập hồ sơ quản lý số người sử dụng trái phép chất ma tuý, tỷ lệ người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý, có khoảng 80% số người nghiện ma túy được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, được tiếp cận, cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa nghiện ma túy; tỷ lệ người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy trong tổng số người nghiện được cai nghiện đạt khoảng 40%; 100% số người tham gia điều trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma tuý được tư vấn học nghề, tìm việc làm và phấn đấu 70% học viên được đào tạo nghề, truyền nghề…

Kế hoạch cũng tập trung triển khai các nội dung gồm: tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước về công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; đào tạo, tập huấn; thực hiện các biện pháp cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma tuý; thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo phòng, chống cháy rừng tại khu vực biên giới

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 247/UBND-NC, ngày 07/3/2023) phòng, chống cháy rừng tại khu vực biên giới.

Các sở, ngành, cơ quan có liên quan, UBND các huyện biên giới chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cư dân biên giới nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật Việt Nam về phòng, chống cháy rừng và thực hiện nghiêm các quy định của 03 văn kiện pháp lý về biên giới; khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng và xây dựng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn phù hợp; tổ chức hướng dẫn cho người dân khu vực biên giới kỹ năng, nghiệp vụ phòng chống cháy rừng. Khi phát hiện có đám cháy tại khu vực biên giới, chỉ đạo khẩn trương huy động nhân lực, vật lực để dập tắt đám cháy, hạn chế tối đa thiệt hại, có biện pháp ngăn chặn không để đám cháy lan sang lãnh thổ Trung Quốc, đồng thời trao đổi thông tin đối ngoại, kịp thời thông báo cho cơ quan tương ứng của phía Trung Quốc để phối hợp điều tra, xác minh nguyên nhân và giải quyết các vụ việc.

UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học kỹ thuật Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội Khoa học kỹ thuật Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 358/QĐ-UBND, ngày 07/3/2023).

Hội Khoa học kỹ thuật Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của những người làm công tác Thủy lợi đã nghỉ hoặc đang công tác trong tỉnh Lạng Sơn, tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần giải quyết những yêu cầu về xây dựng và quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Hội hoạt động theo Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tuân thủ những quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cơ quan quản lý chuyên ngành và Điều lệ Hội.

 Hội hoạt động trên phạm vi toàn tỉnh Lạng Sơn, trong lĩnh vực Thủy lợi. Hội Thủy lợi tỉnh là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn, Hội Thủy lợi Việt Nam.  Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Hội đặt tại Chi cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn.

Kế hoạch hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn năm 2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 60/KH-UBND, ngày 08/3/2023) hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Theo đó, đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người  nhiễm HIV mới và tử vong liên quan đến AIDS, chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030, giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 Các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể: 60% người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV; 1.661 người nghiện ma túy tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone hoặc thuốc khác; 65% thanh niên 15 - 24 tuổi có hiểu biết đầy đủ về HIV/AIDS, 65% người dân 15 - 49 tuổi không kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; 86% người nhiễm HIV biết tình trạng HIV của bản thân, 60% người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV được xét nghiệm HIV hàng năm; 86% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV được điều trị ARV; 90% người nhiễm HIV điều trị thuốc ARV có tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế, 90% bệnh nhân đồng nhiễm HIV/lao được điều trị đồng thời cả ARV và lao; 95% người nhiễm HIV tham gia BHYT, 100% bệnh nhân tham gia điều trị ARV có thẻ BHYT được cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh HIV/AIDS từ nguồn quỹ BHYT; 95% phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2023

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch (Quyết định số 366/QĐ-UBND, ngày 08/3/2023) kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Theo đó, tổ chức kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại 81 đơn vị.

Nội dung kiểm tra: thực hiện theo quy định tại Điều 36 Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

UBND các huyện, thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý và báo cáo kết quả kiểm tra theo quy định.

Quyết định đóng cửa mỏ đá vôi Mỏ Ấm, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng

UBND tỉnh vừa có Quyết định (Quyết định số 370/QĐ-UBND, ngày 08/3/2023) đóng cửa mỏ đá vôi Mỏ Ấm, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng.

Theo đó, đóng cửa mỏ đá vôi Mỏ Ấm, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng đã cấp cho Công ty cổ phần Khai thác đá Đông Phong theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 40/GP-UBND ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh và Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của UBND tỉnh. Diện tích đóng cửa mỏ 6,25 ha.

Mục đích đóng cửa toàn bộ khu vực khai thác nhằm đưa mỏ trở lại trạng thái an toàn, cải tạo phục hồi môi trường sau khai thác và bàn giao đất cho UBND huyện Hữu Lũng để quản lý theo quy định.

Công ty cổ phần Khai thác đá Đông Phong có trách nhiệm báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện thủ tục bàn giao để địa phương quản lý theo quy định của pháp luật, hoàn tất việc thanh lý hợp đồng thuê đất và các hợp đồng khác liên quan tới việc thực hiện khai thác khoáng sản phần diện tích khu vực khai thác được đóng cửa theo quy định; đồng thời tiếp tục thực hiện duy tu, bảo dưỡng các các công trình cải tạo, phục hồi môi trường theo thời hạn trong đề án đóng cửa mỏ, phương án cải tạo, phục hồi môi trường đã được phê duyệt.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 58/KH-UBND, ngày 08/3/2023) tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Các nội dung tuyên truyền: tập trung tuyên truyền về chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; tuyên truyền về tình hình triển khai, kết quả và hiệu quả việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; về cải cách tổ chức bộ máy, phổ biến rộng rãi mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; tình hình, kết quả triển khai cải cách chế độ công vụ, kết quả triển khai thực hiện quy định chế độ tự chủ; tuyên truyền chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030...

Về hình thức: tuyên truyền thông qua các loại hình báo chí và trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các buổi họp thôn, tổ dân phố, tổ chức hội nghị, hội thi về CCHC và các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 250/UBND-KGVX, ngày 08/3/2023) thực hiện Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Các sở, ban, ngành có liên quan, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở năm 2022 và năm 2023 theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP nêu trên của các đơn vị trực thuộc và dự kiến các nguồn kinh phí theo quy định (nếu có), gửi Sở Tài chính rà soát, thẩm định trước ngày 31/3/2023.

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 250/UBND-KGVX, ngày 08/3/2023) thực hiện Nghị định số 05/2023/NĐ-CP ngày 15/02/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP đến cán bộ, công chức, viên chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

Các sở, ban, ngành có liên quan, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở năm 2022 và năm 2023 theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP nêu trên của các đơn vị trực thuộc và dự kiến các nguồn kinh phí theo quy định (nếu có), gửi Sở Tài chính rà soát, thẩm định trước ngày 31/3/2023.

Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 954/VP-KGVX, ngày 09/3/2023) thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành văn bản thống nhất để triển khai thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn và Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Giải thể Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND, ngày 09/3/2023 về giải thể Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh của Ban Thi đua - Khen thưởng sau khi giải thể về Sở Nội vụ thực hiện. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm thực hiện sắp xếp, bố trí về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản của Ban Thi đua - Khen thưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/3/2023 và bãi bỏ Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các giải pháp phát triển cây Hồi

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 263 /UBND-KT, ngày 09/3/2023) tăng cường các giải pháp phát triển cây Hồi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, đánh giá tác động của các chính sách, định hướng phát triển cây Hồi của tỉnh từ trước đến nay, làm rõ thực trạng việc phát triển, khó khăn, vướng mắc làm cơ sở đề xuất các chính sách đủ mạnh để thúc đẩy phát triển cây Hồi, tích hợp vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách đặc thù khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2030; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, đề án phát triển lâm nghiệp tỉnh đã ban hành, trong đó trọng tâm thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh đặc biệt là cây Hồi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư vào khâu chế biến sâu, bảo quản nhằm tăng sản phẩm đã qua chế biến (tinh dầu), hạn chế tiêu thụ sản phẩm thô giá trị thấp, không ổn định về thị trường tiêu thụ.

UBND các huyện vùng Hồi tập trung (Văn Quan, Bình Gia, Chi Lăng, Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng): tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chính sách, định hướng phát triển lâm nghiệp tỉnh đã ban hành; xác định nhiệm vụ phát triển vùng nguyên liệu Hồi hữu cơ, nâng cao năng suất, chất lượng Hồi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm; chủ động rà soát, sơ kết, đánh giá việc thực hiện các đề án, chính sách phát triển lâm nghiệp trên địa bàn để có những điều chỉnh, giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu nghị quyết, đề án của các cấp.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài và đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 262/UBND-KT, ngày 09/3/3023) tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư (ĐT) nước ngoài và đẩy mạnh thu hút vốn ĐT trực tiếp nước ngoài.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và cơ quan liên quan xác định công tác thu hút ĐT là nhiệm vụ chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở đó tạo lập môi trường, điều kiện thuận lợi để nhà ĐT đến tìm hiểu, ĐT trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác cải thiện môi trường ĐT, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa hành chính, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết công việc, chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ, nâng cao tỷ lệ cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

Chủ động rà soát, chuẩn bị quỹ đất và hạ tầng với quy mô phù hợp tại các huyện, thành phố để thu hút các dự án ĐT, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà ĐT dễ dàng tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án ĐT công trọng điểm. Tăng cường công tác quản lý ĐT, xử lý nghiêm, dứt điểm đối với các dự án vi phạm pháp luật. Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt tình hình hoạt động và có giải pháp hỗ trợ thiết thực giúp các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, kịp thời hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ĐT xây dựng trên địa bàn.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 23/KH-BCĐ, ngày 09/3/2023) kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2023.

Đối tượng kiểm tra gồm: các sở, ban, ngành, tổ chức trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các xã, phường, thị trấn.

Nội dung kiểm tra: việc thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh về Kế hoạch CCHC tỉnh Lạng Sơn năm 2023; việc triển khai, thực hiện các biện pháp, giải pháp khắc phục, nâng cao các chỉ số đánh giá tỉnh theo kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; các nội dung khác có liên quan đến công tác CCHC theo nội dung Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 02/02/2023 của UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành tự kiểm tra công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị và tổ chức kiểm tra các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý (nếu có). Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại một số cơ quan, tổ chức theo chương trình, kế hoạch; trong trường hợp cần thiết thực hiện kiểm tra đột xuất đối với một số cơ quan, tổ chức. Thời gian hoàn thành từ quý II năm 2023 đến hết ngày 15/11/2023.

Quyết định công bố hiện trạng rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2022

UBND tỉnh Quyết định (Quyết định số 383/QĐ-UBND, ngày 10/3/2023) công bố hiện trạng rừng tỉnh Lạng Sơn năm 2022 .

Theo đó, phê duyệt, công bố hiện trạng rừng tỉnh Lạng Sơn đến ngày 31/12/2022 gồm: diện tích đất có rừng là 572.094,8 ha (bao gồm cả diện tích đã trồng rừng chưa thành rừng), trong đó rừng tự nhiên 255.522,2 ha, rừng trồng 316.572,6 ha (trong đó diện tích đã trồng rừng chưa thành rừng là 43.055,0 ha).

Tổng diện tích đất có rừng đủ tiêu chí tính độ che phủ rừng (cả rừng ngoài quy hoạch) là 529.039,8 ha, tỷ lệ che phủ rừng 63,7%.

Phân bổ gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, đợt 2 năm học 2022 - 2023

 Chủ tịch UBND tỉnh vừa Quyết định (Quyết định số 382/QĐ-UBND, ngày 10/3/2023) phân bổ 1.494.180 kg gạo cho các huyện, thành phố để hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ, đợt 2 năm học 2022 - 2023 .

Theo đó, hỗ trợ gạo cho học sinh trên địa bàn huyện Văn Lãng: 88.350kg; huyện Văn Quan: 195.450kg; huyện Bình Gia: 212.040kg; huyện Bắc Sơn: 118.110kg; huyện Tràng Định: 144.035kg; huyện Cao Lộc: 158.295kg; huyện Lộc Bình: 240.180kg; huyện Đình Lập: 65.340; huyện Chi Lăng: 161.740kg; huyện Hữu Lũng: 106.920kg; thành phố Lạng Sơn: 3.720kg.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Bắc, Sở Tài chính tỉnh và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch tiếp nhận gạo, thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và phân phối đến các đối tượng học sinh được hỗ trợ theo đúng quy định, thực hiện xong trước ngày 15/4/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương giao quản lý, sử dụng và khai thác công trình Cấp nước sinh hoạt khu vực cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương (Công văn số 266/UBND-KT, ngày 10/3/2023) giao UBND xã Đào Viên, huyện Tràng Định quản lý sử dụng và khai thác công trình Cấp nước sinh hoạt khu vực cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thành việc quyết toán dự án làm cơ sở bàn giao chính thức công trình Cấp nước sinh hoạt khu vực cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định cho UBND xã Đào Viên, huyện Tràng Định quản lý; xem xét việc bổ sung các đồng hồ đo nước cho các đối tượng sử dụng để có cơ sở thu tiền sử dụng nước phục vụ cho công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng công trình theo quy định.

Hướng dẫn thực hiện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” – 07/4/2023

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh ban hành Hướng dẫn (Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ, ngày 10/3/2023) thực hiện “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” – 07/4/2023.

Theo đó, phấn đấu 100% Ban Chỉ đạo vận động HMTN các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 22/02/2023 của UBND tỉnh; toàn tỉnh phấn đấu tổ chức vận động, tiếp nhận máu trong tháng 4/2023 đạt hơn 15% tổng lượng máu của cả năm, tương đương với khoảng gần 1.500 đơn vị máu.

Tổ chức các hoạt động Ngày toàn dân HMTN như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội từ ngày 01/4 đến 30/4, cao điểm là ngày 07/4/2023; phát triển, duy trì nguồn người HMTN qua việc tuyên truyền vận động các Câu lạc bộ hiến máu dự bị, Câu lạc bộ HMTN và các Ngân hàng máu sống,... tham gia HMTN; tổ chức tiếp nhận máu an toàn, đảm bảo phục vụ người hiến máu được chu đáo nhất, thực hiện tốt chế độ, quyền lợi của người hiến máu theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng các hoạt động Ngày toàn dân HMTN, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể và gia đình có thành tích HMTN và vận động HMTN.

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định(Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 10/3/2023) thành lập Hội đồng thẩm định cấp cơ sở thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT.

Hội đồng thẩm định cấp cơ sở do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách đầu tư xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng thẩm định cấp cơ sở là lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tư pháp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn và  Chủ tịch UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng.

Hội đồng thẩm định cơ sở có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo quy định; rà soát, xem xét toàn diện chức năng nhiệm vụ cơ quan có thẩm quyền trong tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật. Xem xét, quyết định các vấn đề về nội dung, kế hoạch thẩm định và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cung cấp tài liệu phục vụ nhiệm vụ thẩm định. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường trực của Hội đồng thẩm định.

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị 22 di tích quốc gia Khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Uỷ ban nhân dân tỉnh ra Quyết định (Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 11/3/2023) thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị 22 di tích quốc gia Khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Hội đồng thẩm định quy hoạch do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Văn hóa, Xã hội làm Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch là lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Kiến trúc sư tỉnh Lạng Sơn và đồng chí Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng.

Hội đồng thẩm định quy hoạch có nhiệm vụ tổ chức thẩm định nhiệm vụ và quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị 22 di tích quốc gia Khu di tích Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Luật Di sản văn hoá, Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật liên quan.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch.

Chỉ đạo tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 1013/VP-KGVX, ngày 11/3/2023) tăng cường rà soát, cập nhật dữ liệu tiêm chủng COVID-19.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn số 1234/BYT-DP. Trong đó, chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp tình trạng nhập dữ liệu, phối hợp và thống nhất số liệu mũi tiêm đã thực hiện và báo cáo từ các nguồn và nhập bổ sung các thông tin mũi tiêm còn thiếu lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Đối với các mũi tiêm mới yêu cầu 100% các cơ sở tiêm chủng cập nhập dữ liệu đầy đủ, chính xác, hoàn thành ngay trong ngày trên hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Giám sát, đôn đốc các cơ sở tiêm chủng tiếp tục thực hiện cập nhật, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” theo hướng dẫn của Bộ Y tế./.