Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ thị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 23/3/2023 đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công (VĐTC) và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2023.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chi r đạo tại Hội nghị tổng kết thực hiện các CTMTQG năm 2022

Chỉ thị nêu rõ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch VĐTC là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023, nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội năm 2023. Đẩy nhanh giải ngân vốn phải đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Các cấp, các ngành, các chủ đầu tư nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu giải ngân VĐTC đã đề ra, tập trung khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chương trình, dự án (DA), nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB); kiên quyết, linh hoạt trong việc điều chỉnh vốn giữa các chủ đầu tư, nhiệm vụ, DA; nâng cao vai trò, năng lực và tinh thần trách nhiệm của các chủ đầu tư, các cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện kế hoạch vốn.

Đến hết niên độ ngân sách năm 2023 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch VĐTC và vốn thực hiện các CTMTQG được giao. Đối với nhóm các DA hoàn thành, DA chuyển tiếp, DA khởi công mới, DA chuẩn bị đầu tư thuộc kế hoạch vốn năm 2023 đảm bảo giải ngân theo các mốc thời gian tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh. Đối với nhóm các DA được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 (nếu có): trước ngày 30/6/2023 phải giải ngân đạt 60% kế hoạch; trước ngày 30/9/2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư DA tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân  VĐTC, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát từng DA cụ thể, tăng cường công tác hậu kiểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kết quả thực hiện giải ngân vốn là một nội dung đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, rà soát, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn, trên tinh thần những nội dung nào đã rõ, đã có hướng dẫn thực hiện, phù hợp với thực tiễn thì triển khai ngay, phát huy tinh thần chủ động, không chờ đợi, không ỷ lại, không cầu toàn. Khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả trong chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn, sẵn sàng các điều kiện triển khai thực hiện DA khởi công mới, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện DA quan trọng liên vùng, trọng điểm, cấp thiết. Tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra giám sát các chương trình, DA theo kế hoạch, nhiệm vụ, địa bàn được phân công. Nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các DA trọng điểm, Ban Chỉ đạo các CTMTQG các cấp, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng cường công tác chia sẻ, trao đổi thông tin, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng hoàn thiện, thống nhất trong công tác triển khai thực hiện các CTNTQG. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện rút ngắn, cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong thẩm định, phê duyệt DA đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế dự toán công trình.../.

Khánh Ly