Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các giải pháp phát triển cây Hồi

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các giải pháp phát triển cây Hồi (Công văn số 263 /UBND-KT, ngày 09/3/2023).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, đánh giá tác động của các chính sách, định hướng phát triển cây Hồi của tỉnh từ trước đến nay, làm rõ thực trạng việc phát triển, khó khăn, vướng mắc làm cơ sở đề xuất các chính sách đủ mạnh để thúc đẩy phát triển cây Hồi, tích hợp vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách đặc thù khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2030; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, đề án phát triển lâm nghiệp tỉnh đã ban hành, trong đó trọng tâm thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh đặc biệt là cây Hồi.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực đầu tư vào khâu chế biến sâu, bảo quản nhằm tăng sản phẩm đã qua chế biến (tinh dầu), hạn chế tiêu thụ sản phẩm thô giá trị thấp, không ổn định về thị trường tiêu thụ.

 

UBND các huyện vùng Hồi tập trung (Văn Quan, Bình Gia, Chi Lăng, Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng): tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án, chính sách, định hướng phát triển lâm nghiệp tỉnh đã ban hành; xác định nhiệm vụ phát triển vùng nguyên liệu Hồi hữu cơ, nâng cao năng suất, chất lượng Hồi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm; chủ động rà soát, sơ kết, đánh giá việc thực hiện các đề án, chính sách phát triển lâm nghiệp trên địa bàn để có những điều chỉnh, giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu nghị quyết, đề án của tỉnh đề ra./.

 

Bích Diệp