Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 20/02 đến ngày 26/02/2023)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 02 năm 2023; Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023; Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc thực hiện kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Hệ thống phần mềm Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội; Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện kiến nghị về kết quả giám sát phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; Phê duyệt kế hoạch đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh năm 2023; Chỉ đạo triển khai Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện phụ cấp khu vực theo văn bản số 84/BNV-TL ngày 10/01/2023 của Bộ Nội vụ; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Chỉ đạo thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội về vận động, huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng; Chỉ thị tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2027; Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; Quyết định phân công cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025; Chỉ đạo triển khai thi công công trình mở rộng tuyến đường xuất nhập khẩu cửa khẩu song phương Chi Ma, huyện Lộc Bình và các dự án trong khu vực biên giới, cửa khẩu; Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2023.

123

Ảnh minh họa

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 02 năm 2023

Ngày 20/02/2023, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2023. Phiên họp lần này xem xét, cho ý kiến vào 11 nội dung do 9 sở ngành trình. 

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào nội dung Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương  (BTTW) Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới, do Sở Y tế trình. Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là nội dung quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, do vậy cần thiết phải ban hành Kế hoạch của BTVTU để thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban BTTW Đảng. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, trong đó, lưu ý nội dung của kế hoạch cần gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 03/3/2022 của BTVTU về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác đảm bảo ATTP trong tình hình mới để bảo đảm thống nhất trong triển khai thực hiện, đồng thời, căn cứ đặc thù của tỉnh biên giới, kế hoạch cần thể hiện rõ ý nghĩa nội hàm về nội dung an ninh, ATTP, kiện toàn Ban Chỉ đạo theo sự hướng dẫn của cấp trên. Hoàn  thiện các văn bản dự thảo xong trong ngày 25/02/2023 trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo BTVTU xem xét.

 Các đại biểu cũng cho ý kiến vào Dự thảo “Chương trình hành động của BTVTU thực hiện Chỉ thị số 20 ngày 12/12/2022 của Ban BTTW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”. Đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài là góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho NLĐ, nhất là NLĐ ở nông thôn, tại các huyện nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, quảng bá văn hóa, hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam và tỉnh Lạng Sơn ra thế giới, đồng thời là cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và tác phong làm việc chuyên nghiệp cho NLĐ của tỉnh. Đồng chí yêu cầu đơn vị soạn thảo cần bổ sung làm rõ công tác quản lý, tăng cường tổ chức tuyên truyền cho người dân thấy được lợi ích của việc đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, xác định rõ những thị trường phù hợp với năng lực, trình độ, văn hóa của NLĐ của tỉnh, cơ chế chính sách hỗ trợ về công tác đào tạo, hướng dẫn kỹ năng, thủ tục hồ sơ, kinh phí, có cơ chế công tác quản lý NLĐ tại nước ngoài để NLĐ thực hiện theo đúng cam kết hợp đồng LĐ, bảo đảm an ninh trật tự. Cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, dự thảo cần nêu rõ đặc điểm Lạng Sơn là tỉnh biên giới, hiệu quả của việc hợp tác đưa NLĐ tại nước ngoài góp phần phòng chống NLĐ xuất nhập cảnh lao động trái phép. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo xong trong tháng 02/2023 trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo BTVTU xem xét.

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung

Đối với nội dung Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Đề án “Thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất (CVĐC) Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương Sở VHTT&DL đã thời gian qua tích cực triển khai Đề án, qua quá trình thực hiện có ý kiến của chuyên gia UNESCO kiến nghị mở rộng phạm vi CVĐC đã chủ động tham mưu, dự thảo Quyết định. Qua các ý kiến đóng góp, nhất trí mở rộng phạm vi của CVĐC để đáp ứng các tiêu chí của UNESCO. Sở VHTT&DL khẩn trương hoàn thiện Đề án trong tháng 02/2023, trong đó lưu ý nêu rõ nguồn kinh phí xã hội hóa, làm rõ khả năng huy động nguồn lực, kêu gọi tài trợ...

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào các nội dung trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh cục bộ diện tích đất lâm nghiệp ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng để thực hiện Dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc Lộ 4B; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí Thôn thông minh trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025. Trên tinh thần khẩn trương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp. Đối với từng nội dung cụ thể, yêu cầu, huyện Lộc Bình chủ động tập trung đề xuất, giải quyết các vấn đề còn tồn tại; Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các huyện Lộc Bình, Đình Lập hoàn thành các thủ tục liên quan đến nội dung điều chỉnh cục bộ diện tích đất lâm nghiệp ra ngoài quy hoạch 03 loại rừng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh về sự cần thiết phải xây dựng các bộ tiêu chí nông thôn mới trong giai đoạn 2023-2025, lưu ý cần nghiên cứu, xem xét về chỉ tiêu đối với công dân 15 tuổi trở lên cài App công dân số Xứ Lạng, bổ sung tiêu chí cụ thể cho khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Yêu cầu đơn vị soạn thảo hoàn thành trong tháng 02/2023. 

Trong chương trình phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu cũng cho ý kiến với nhiều nội dung quan trọng khác.

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 41/KH-UBND, ngày 20/02/2023) hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Một số mục tiêu cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng xuất khẩu bình quân đạt 8 - 9%/năm, trong đó: nhóm sản phẩm nông nghiệp (trồng trọt và lâm nghiệp) xuất khẩu chiếm khoảng 85% tỷ trọng trên tổng kim ngạch xuất khẩu, nhóm sản phẩm công nghiệp lắp ráp, chế biến chiếm 5 - 6%, khoáng sản xuất khẩu chiếm 3 - 4%, nhóm hàng xuất khẩu khác chiếm khoảng 5%. Giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng xuất khẩu bình quân đạt 8%/năm; trong đó: tập trung nâng cao chất lượng, thương hiệu của các sản phẩm nông nghiệp (trồng trọt và lâm nghiệp) xuất khẩu, đây vẫn là nhóm sản phẩm chủ đạo với trên 80% tỷ trọng hàng xuất khẩu, tăng tỷ trọng của nhóm sản phẩm công nghiệp lắp ráp, chế biến đạt 8 - 10% tỷ trọng hàng xuất khẩu, khoáng sản xuất khẩu chiếm khoảng 4%; nhóm hàng khác chiếm khoảng 6%...

Với các giải pháp đó là: phát triển sản xuất, tạo nguồn cung hàng hóa bền vững cho xuất khẩu; phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, bảo đảm tăng trưởng bền vững trong dài hạn; hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động xuất nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi thương mại, chống gian lận thương mại và hướng tới thương mại công bằng; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu, nâng cấp cơ sở hạ tầng kho vận, giảm chi phí logistics; quản lý và kiểm soát nhập khẩu đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất trong nước và hướng đến cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý; nâng cao vai trò của Hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp hạt nhân, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị xuất khẩu quy mô lớn.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm (PCTP), tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) vừa ban hành Kế hoạch số 38/KH-BCĐ, ngày 20/02/2023 thực hiện công tác PCTP năm 2023.

Mục tiêu là tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp kéo giảm tội phạm (TP), phấn đấu giảm 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2022; bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về TP và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, phân loại, xử lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại TP đạt trên 75%, TP rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố. Truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố. Nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 88%. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), phấn đấu tỷ lệ chuyển hóa thành công đạt từ 60% trở lên; 85% các địa bàn đã chuyển hóa thành công không tái phức tạp trở lại.

 Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra nhiệm vụ cần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương trong công tác PCTP, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phân công trách nhiệm cụ thể của từng thành viên, gắn với trách nhiệm quản lý từng địa bàn, lĩnh vực. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa TP, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm tập trung các biện pháp PCTP.

Bên cạnh đó, chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động của các loại TP, để có giải pháp đấu tranh, triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống TP, bảo đảm TTATXH, không để TP hoạt động gây bức xúc dư luận xã hội. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về TP, kiến nghị khởi tố. Thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH, tạo chuyển biến từ cơ sở và rút kinh nghiệm nhân rộng sang các địa bàn khác. Chủ động nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời khắc phục những sơ hở, thiếu sót không để TP lợi dụng hoạt động. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan bảo vệ pháp luật đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ Nhân dân, bảo đảm yêu cầu công tác PCTP trong tình hình mới. Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả các Quy chế, Chương trình phối hợp PCTP.

Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc thực hiện kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Hệ thống phần mềm Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 672/VP-TTPVHCC, ngày 21/02/2023) đôn đốc thực hiện kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh với Hệ thống phần mềm Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội.

Theo đó, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp hoàn thành thực hiện kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến. Cập nhật, bổ sung dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội tăng giảm hàng tháng, tổng hợp báo cáo và xuất danh sách chi trả trên Hệ thống phần mềm Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội. Phối hợp với cơ quan cung cấp dịch vụ chi trả (Bưu điện tỉnh) thực hiện kết nối với hệ thống chi trả để lập, chuyển danh sách và quyết toán kinh phí chi trả trực tiếp trên hệ thống, giảm thiểu việc phát sinh chi phí quản lý đối tượng hàng tháng và đáp ứng yêu cầu chi trả không dùng tiền mặt. Rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu bảo trợ xã hội và đầu tư mua sắm trang thiết bị cần thiết.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Bộ phận Một cửa hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký các thủ tục hành chính trên hệ thống Dịch vụ công trực tuyến về lĩnh vực bảo trợ xã hội. Công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã nghiêm túc thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ bảo trợ xã hội trên Hệ thống phần mềm Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 676 /VP-KT, ngày 21/02/2023) việc triển khai thực hiện Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

 Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, quán triệt đầy đủ nội dung Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc phạm vi quản lý.

 Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 09/2023/TT-BTC.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện kiến nghị về kết quả giám sát phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 184/UBND-NC, ngày 22/02/2023) triển khai thực hiện kiến nghị về kết quả giám sát phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp hằng năm triển khai sâu rộng, có hiệu quả phong trào thi đua, xác định giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc ta đối với người nghèo. Động viên, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

Hướng dẫn khen thưởng hằng năm hoặc giai đoạn đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua, quan tâm khen thưởng đối với các hộ sản xuất kinh doanh, nông dân, người lao động trực tiếp, người nghèo, hộ cận nghèo có thành tích tiêu biểu tự vươn lên thoát nghèo và hỗ trợ các gia đình khác vươn lên thoát nghèo; các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp, hỗ trợ tích cực trong công tác giảm nghèo; giới thiệu các cá nhân, tập thể có mô hình, kinh nghiệm hay trong giảm nghèo để các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền lan tỏa trong cộng đồng về công tác giảm nghèo bền vững.

Phê duyệt kế hoạch đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh năm 2023

UBND tỉnh vừa Quyết định (Quyết định số 300/QĐ-UBND, ngày 22/02/2023) Phê duyệt kế hoạch đặt hàng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh năm 2023.

Theo đó, dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh do Công ty cổ phần Non Nước thực hiện. Số lượng chuyến đặt hàng cụ thể như sau: Tuyến Mai Pha - Na Sầm: 28 chuyến/ngày; 840 chuyến/tháng; tổng số chuyến từ 01/03/2023 đến 31/12/2023 là 8.400 chuyến. Tuyến Bến xe Phía Bắc - Na Dương: 42 chuyến/ngày; 1.260 chuyến/tháng; tổng số chuyến từ 01/03/2023 đến 31/12/2023 là 12.600 chuyến.

Giá vé: thực hiện theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh Quy định giá vé xe buýt tuyến: Mai Pha - Na Sầm, Bến xe Phía Bắc - Na Dương có trợ giá của Công ty cổ phần Non Nước.

Mức trợ giá: thực hiện Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt mức trợ giá xe buýt nội tỉnh năm 2023 cho Công ty cổ phần Non Nước, trong đó: tuyến Mai Pha - Na Sầm: 227.553 đồng/chuyến; tuyến Bến xe Phía Bắc - Na Dương: 178.337 đồng/chuyến. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/03/2023 đến ngày 31/12/2023.

Chỉ đạo triển khai Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 188/UBND-KT, ngày 23/02/2023) triển khai Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT ngày 22/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai (PCTT) vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện lồng ghép, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện lồng ghép nội dung PCTT vào quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành và phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) tỉnh hằng năm và 5 năm; xác định, định hướng, hướng dẫn các đơn vị lồng ghép các nội dung về phòng, chống thiên tai khi xây dựng các nghị quyết, quyết định phát triển ngành, phát triển KTXH, vùng huyện.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối nguồn vốn hằng năm để tham mưu bố trí kinh phí tổ chức, thực hiện các hoạt động lồng ghép nội dung PCTT vào các quy hoạch, kế hoạch của tỉnh.

Các sở, ban, ngành theo chức năng nhiệm vụ chủ động nghiên cứu, triển khai, thực hiện các nội dung về lồng ghép PCTT vào kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực phụ trách đảm bảo đúng định hướng về phòng, chống thiên tai của trung ương, UBND tỉnh.

UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện, triển khai các nội dung về lồng ghép PCTT trong các nghị quyết, quyết định, kế hoạch ngành lĩnh vực và kế hoạch phát triển KTXH hằng năm và 5 năm, phù hợp với các định hướng và điều kiện tự nhiên, tình hình thực tế của từng huyện, thành phố, thống nhất các quan điểm, định hướng về PCTT để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện phụ cấp khu vực theo văn bản số 84/BNV-TL ngày 10/01/2023 của Bộ Nội vụ

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 180/UBND-NC, ngày 22/02/2023) việc thực hiện phụ cấp khu vực theo văn bản số 84/BNV-TL ngày 10/01/2023 của Bộ Nội vụ.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện chế độ phụ cấp khu vực đối với 25 xã, thị trấn được điều chỉnh bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại văn bản số 84/BNV-TL ngày 10/01/2023.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện có các xã, thị trấn được điều chỉnh chế độ phụ cấp khu vực bảo đảm kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp khu vực cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 42/KH-UBND, ngày 22/02/2023) thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Theo Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị rà soát để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC theo Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 thực hiện trên cơ sở xem xét tình hình thực tế về nhân lực, việc áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình giải quyết TTHC... tại cơ quan, đơn vị.

Danh mục TTHC thực hiện rà soát để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm thời hạn giải quyết gồm 59 TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 18 sở, ban, ngành; trong đó có 19 TTHC cấp tỉnh, 20 TTHC cấp huyện, 20 TTHC cấp xã. Danh mục TTHC thực hiện rà soát, đánh giá theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP gồm 59 TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 14 sở, ban, ngành; trong đó có 34 TTHC cấp tỉnh, 16 TTHC cấp huyện, 09 TTHC cấp xã.

Chỉ đạo thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội về vận động, huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 699/VP-KGVX, ngày 22/02/2023) về việc thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội về vận động, huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động tổ chức thực hiện các nội dung theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 2072-CV/BTGTU ngày 20/02/2023 (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị quán triệt, thông tin, tuyên truyền về mục đích của công tác vận động, huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng, kết hợp vận động đối tượng là các tập đoàn, doanh nghiệp lớn có tiềm năng, thế mạnh và huy động đóng góp từ sự gương mẫu tích cực của lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh; quán triệt, thông tin, tuyên truyền về yêu cầu của công tác vận động, huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt, tuyên truyền phổ biến qua truyền thông đại chúng, trang mạng xã hội, Facebook, Zalo về ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng của vùng đất Chi Lăng; tuyên truyền về sự chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện Chi Lăng trong việc tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng Đền Chi Lăng; đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội, nhằm tạo sự đồng thuận cao đối với công tác vận động, huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng).

Chỉ thị tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2027

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị (Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 22/03/2022) về tăng cường công tác vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh năm 2023 và giai đoạn 2023 - 2027.

Theo đó, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác vận động HMTN, trong đó tập trung tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động về HMTN, vận động ít nhất 15% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên tham gia HMTN. Phấn đấu hàng năm toàn tỉnh vận động được từ 9.000 đơn vị máu trở lên.

Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố căn cứ chỉ tiêu phân bổ hàng năm chủ động tham mưu UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các đơn vị; đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác tuyên truyền, vận động và tiếp nhận máu đạt chỉ tiêu đề ra. Đẩy mạnh vận động, thu hút, phát triển lực lượng hiến máu dự bị sẵn sàng tham gia hiến máu khi người bệnh cần và trong những trường hợp phát sinh đột xuất. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc; tổ chức sơ kết, tổng kết và đề xuất tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân điển hình; tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 194/UBND-BTCD, ngày 23/02/2023) tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau: tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc tiếp công dân phải đảm bảo đúng quy trình quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tất cả các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động chỉ đạo, rà soát các vụ việc đã được giải quyết nhưng công dân vẫn chưa đồng thuận với kết quả giải quyết, tiếp tục khiếu nại, tố cáo kéo dài để có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc, tuyên truyền, vận động, giải thích để công dân hiểu, đồng thuận, chấm dứt việc khiếu nại, tố cáo; tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị, bộ phận trực thuộc.

Quyết định phân công cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023 - 2025

UBND tỉnh quyết định (Quyết định số 303 /QĐ-UBND, ngày 23/02/2023) phân công cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2023 - 2025.

Phân công các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ các xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn 2023 - 2025. Nội dung, nhiệm vụ giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp được phân công: giúp đỡ, hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2023 - 2025 về cách thức, phương pháp tổ chức triển khai thực hiện Chương trình để đạt mục tiêu đề ra; trực tiếp tài trợ hoặc vận động tổ chức, cá nhân tài trợ, huy động các nguồn lực hợp pháp giúp đỡ các xã thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo quy định; giúp đỡ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình hoặc liên hệ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác có thẩm quyền để thực hiện; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý các nội dung vướng mắc.

Chỉ đạo triển khai thi công công trình mở rộng tuyến đường xuất nhập khẩu cửa khẩu song phương Chi Ma, huyện Lộc Bình và các dự án trong khu vực biên giới, cửa khẩu

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 197/UBND-KT, ngày 23/02/2023) triển khai thi công công trình mở rộng tuyến đường xuất nhập khẩu cửa khẩu song phương Chi Ma, huyện Lộc Bình và các dự án trong khu vực biên giới, cửa khẩu.

Các cơ quan, đơn vị đề xuất dự án, chủ đầu tư khi triển khai các dự án, công trình gần biên giới, cửa khẩu thực hiện nghiêm túc quy định tại Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quy định pháp luật liên quan và quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trước khi đàm phán, thực hiện các thủ tục đối ngoại với phía Trung Quốc.

Đối với dự án mở rộng tuyến đường xuất nhập khẩu cửa khẩu song phương Chi Ma, huyện Lộc Bình: Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Lộc Bình, các cơ quan, đơn vị liên quan trao đổi, thống nhất với phía Trung Quốc về kế hoạch để triển khai thi công công trình theo phương án đã được Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc phê chuẩn; triển khai thi công xây dựng công trình theo đúng nội dung, hồ sơ, thiết kế công trình, phương án thi công đã được phê chuẩn, trình tự, thủ tục, các quy định của 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, quy định tại Điều 8 Nghị định số 34/2014/NĐ-CP và theo kế hoạch thi công đã thống nhất với phía Trung Quốc. Các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí lực lượng giám sát việc thực hiện công trình đảm bảo an ninh, an toàn, thông quan cửa khẩu,... xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2023

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 724/VP-KT, ngày 24/02/2023) về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2023.

Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số  856/BCT-TKNL ngày 22/02/2023. Theo đó, tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra trong tháng 3 nhằm thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tham gia vào chiến dịch; vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết vị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất./.