Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) đến năm 2025 (Kế hoạch số 53/KH-UBND, ngày 03/3/2023).

Ảnh minh họa. Nguồn:startup.langson.gov.vn

Một số mục tiêu của Kế hoạch là đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KHCN, nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp để góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Phấn đấu số doanh nghiệp (DN) đạt tiêu chí DN KHCN và số DN khởi nghiệp ĐMST phấn đấu tăng 1,5 lần so với năm 2020, tỷ lệ DN, hợp tác xã có hoạt động ĐMST đạt trên 10%. Số chỉ dẫn địa lý được bảo hộ mới: 04; số nhãn hiệu tập thể/chứng nhận được bảo hộ mới: 10; số đơn đăng ký nhãn hiệu (thông thường) tăng trung bình 2%/năm; hỗ trợ phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận đã được bảo hộ: 03.

Để đạt được các mục tiêu, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp như: triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách pháp luật nhằm khuyến khích, phát triển hoạt động KHCN&ĐMST; hỗ trợ hoạt động ĐMST của tỉnh; tham gia xây dựng năng lực công nghệ cốt lõi, thúc đẩy năng suất chất lượng, tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đổi mới cơ chế tài chính, phương thức quản lý tài chính các chương trình, nhiệm vụ KHCN theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế; phát triển thị trường và doanh nghiệp KHCN; sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ góp phần củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, doanh nghiệp KHCN&ĐMST; tăng cường công tác thông tin và truyền thông./.

Khánh Ly