Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Công văn số 829/VP-KT, ngày 02/3/2023).

 

 

Ảnh minh họa

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các chủ hồ chứa thủy điện, thủy lợi theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, triển khai các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 48/UBND-KT ngày 12/01/2023 về việc thực hiện Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Tại Công văn số 1074/BTNMT-TNN ngày 24/02/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ theo chức năng quản lý nhà nước được giao chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo thực hiện Quy hoạch theo nhiệm vụ được giao tại Điều 2 Quyết định số 1662/QĐ-TTg.

 

Tại Công văn số 48/UBND-KT, ngày 12/01/2023, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn, khi cần thiết trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất ở những khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước; tăng cường quản lý các nguồn thải vào nguồn nước, xử lý tốt các vấn đề môi trường liên quan đến nguồn nước, tham mưu xây dựng Kế hoạch quản lý môi trường nước mặt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; tổ chức thẩm định, trình phê duyệt phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo đúng quy định./.

 

Bích Diệp