Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh năm 2023

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội (HĐQT NHCSXH)  tỉnh ban hành Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh năm 2023 (Quyết định số 05/QĐ-BĐD, ngày 03/3/2023).