Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Triển khai thực hiện Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 03/3/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 236/UBND-KT về triển khai thực hiện Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

 

(Ảnh minh họa, nguồn Internet)

UBND tỉnh yêu cầu Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố: quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT đến các tổ chức, cá nhân làm chủ đầu tư các công trình, dự án thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo đúng quy định khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình thực hiện thủ tục hành chính khi tiếp nhận phương án trồng rừng thay thế theo quy định./.

 

 

Hoàng Loan