Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 06/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Quyết định số 50/QĐ-TTg ngày 06/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng-Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Công văn số 228/UBND-KT, ngày 02/3/2023).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lập phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông; quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước trên lưu vực sông theo thẩm quyền, phù hợp chức năng nguồn nước, bảo đảm chất lượng nước và dòng chảy tối thiểu theo quy định; tổ chức giám sát các đối tượng khai thác, sử dụng nước trên lưu vực sông thực hiện các phương án điều hòa, phân bổ nguồn nước; quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, phòng chống nguy cơ sạt lở bờ sông theo quy định.

 

UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng, Bắc Sơn, Lộc Bình, Đình Lập (trên lưu vực sông): quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước trên lưu vực sông; xây dựng phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện cắm mốc theo quy định; triển khai các biện pháp bảo vệ, phòng, chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra; phối hợp trong việc rà soát, điều chỉnh bổ sung các vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn; phối hợp triển khai công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước trong lưu vực sông.

 

Các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện trên lưu vực sông trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ, phòng, chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra./.

 

Bích Diệp