Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 13/02 đến ngày 19/02/2023)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia; Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025” năm 2023; Chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023;Chỉ đạo đề xuất phương án xử lý đối với việc thu dọn vệ sinh môi trường và bàn giao, sử dụng các cây Đào sau Lễ hội hoa Đào năm 2023; Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023; UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác đấu thầu năm 2023; Quyết định phê duyệt danh sách địa bàn thực hiện chuyển hóa năm 2023; Chỉ đạo bổ sung thông tin về hiện trạng cung cấp dịch vụ viễn thông tại khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông; Chỉ đạo việc thực hiện ý kiến thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Bia và đền Tả Phủ, tỉnh Lạng Sơn; Thực hiện Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 12/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Chỉ đạo thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; Chỉ đạo đôn đốc đẩy mạnh phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ đạo thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội về công tác quốc phòng trên địa bàn tỉnh năm 2023; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023; Kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Kế hoạch thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2023.

123

Ảnh minh họa

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền

Ngày 14/02/2023, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để giải quyết các công việc theo thẩm quyền. Phiên họp thảo luận và cho ý kiến đối với các nội dung: Báo cáo số 16/BC-SNN ngày 10/01/2023 về việc xem xét đề xuất giải quyết vướng mắc trong việc hỗ trợ đối với vườn cây đầu dòng cung cấp hom (cây Keo) tại một số dự án trên địa bàn huyện Hữu Lũng; Tờ trình số 05/TTr-SXD ngày 16/01/2023 về đề nghị phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Lạng Sơn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Báo cáo số 52/BC-STNMT ngày 01/02/2023 về việc xin ý kiến góp ý đối với nội dung dự thảo quy định chính sách đặc thù hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 đối với 03 trường học tại Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 13/02/2023.

Cụ thể: Trường Mầm non Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng; Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Thiện Hòa, huyện Bình Gia; Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thiện Hòa, huyện Bình Gia. Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia là 05 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định.

Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025” năm 2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Số 34/KH-UBND, ngày 13/02/2023) triển khai thực hiện “Đề án bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025” năm 2023.

Nội dung công tác trọng tâm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng về Đề án; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác tiếp nhận, phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, giúp đỡ; tiếp tục rà soát người đủ điều kiện vay vốn, thẩm định, xét duyệt hồ sơ, giải ngân Quỹ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù tỉnh; thu hồi vốn vay đến hạn thanh lý hợp đồng.

Cùng với đó, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng, nhất là công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tiên tiến về công tác tái hòa nhập cộng đồng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng.

Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, theo dõi thực hiện kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung Đề án,…

Chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

UBND tỉnh ban hành Công văn (Công văn số 141/UBND-NC, ngày 13/2/2023) chỉ đạo Tổ chức Đại hội Hội Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo đó, đồng ý cho Hội Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi tỉnh tổ chức Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Yêu cầu Hội Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi tỉnh thực hiện đúng các nội dung trong hồ sơ TTHC báo cáo tổ chức Đại hội.

Nhất trí nhân sự giới thiệu ông Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tiếp tục giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trên cơ sở Đề án nhân sự đã xây dựng, Hội Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi tỉnh thực hiện bầu cử tại Đại hội theo quy định của Điều lệ Hội.

Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023

Ban An toàn giao thông tỉnh vừa ban hành văn bản (Công văn số 22 /BATGT-VP, ngày 13/02/2023) đề nghị Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa trong mùa Lễ hội xuân Quý Mão năm 2023. 

Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định an toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt chú trọng kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, việc thực hiện các quy định về trang bị và sử dụng phao cứu sinh, dụng cụ nổi cá nhân trên các phương tiện vận tải hành khách, vận tải khách ngang sông, phương tiện thô sơ có sức chở người dưới 05 người, đặc biệt tại các khu du lịch, lễ hội có nhiều học sinh, trẻ em tham gia giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và đình chỉ các loại hình phương tiện không đảm bảo an toàn giao thông khi tham gia giao thông đường thủy nội địa; chỉ đạo chính quyền các xã, phường, thị trấn phối hợp với lực lượng chức năng, các tổ chức chính trị xã hội, gia đình, nhà trường tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa cho các thuyền viên, người lái phương tiện, người tham gia giao thông đường thủy; đặc biệt ý thức chấp hành các quy định mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh của người tham gia giao thông bằng phương tiện thủy nội địa.

Chỉ đạo đề xuất phương án xử lý đối với việc thu dọn vệ sinh môi trường và bàn giao, sử dụng các cây Đào sau Lễ hội hoa Đào năm 2023

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 565/VP-KGVX, ngày 14/02/2023) xem xét đề xuất phương án xử lý đối với việc thu dọn vệ sinh môi trường và bàn giao, sử dụng các cây Đào sau Lễ hội hoa Đào năm 2023.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận, bàn giao các cây Đào cho các đơn vị, địa phương trồng, chăm sóc sau khi kết thúc Lễ hội hoa Đào theo trách nhiệm được phân công tại Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 11/11/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Lễ hội hoa Đào Xứ Lạng - Xuân Quý Mão năm 2023 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật, để các cây Đào tiếp tục được chăm sóc tốt, phát huy hiệu quả, tránh lãng phí tài sản nhà nước.

Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 14/02/2023) thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Mục đích nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm của Chương trình phát triển thanh niên Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2030; tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho các đối tượng thanh niên, các nội dung liên quan đến đời sống, lao động, học tập và việc làm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện.

Các nội dung thực hiện: tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Thanh niên, các văn bản về thanh niên của Trung ương và của tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, dự án, đề án tại chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn; tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên năm 2023, thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền và tổ chức Đoàn các cấp; tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi (Đề án 500), thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ; xây dựng, thực hiện chính sách khuyến khích đào tạo và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh; triển khai thực hiện các chính sách cho thanh niên, tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên.

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác đấu thầu năm 2023

Nhằm nâng cao chất lượng công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 149/UBND-KT, ngày 15/02/2023) tăng cường công tác đấu thầu năm 2023.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc quy trình về đấu thầu từ khâu lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu theo đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, thực hiện nghiêm túc, triệt để việc chỉ định thầu, triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng quy định. Chủ động triển khai thực hiện các quy trình đấu thầu các dự án được giao, đấu thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục, thuốc, vật tư y tế trên cơ sở dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao, xác định số lượng các gói thầu đơn vị mình sẽ triển khai trong năm chủ động thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình đấu thầu qua mạng theo quy định. Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực trong công tác đấu thầu, tập huấn thực hiện đấu thầu thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Các đơn vị thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với tất cả các dự án đầu tư phát triển, mua sắm thường xuyên chủ động để xuất áp dụng đấu thầu qua mạng đối với những gói thầu có đủ điều kiện, thuộc gói thầu bắt buộc phải tổ chức đấu thầu qua mạng.

Quyết định phê duyệt danh sách địa bàn thực hiện chuyển hóa năm 2023

UBND tỉnh phê duyệt danh sách 07 địa bàn thực hiện chuyển hóa năm 2023 tại tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 33/QĐ-BCĐ ngày 14/02/2023.

Cụ thể:  Phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;  Thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; Xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn; Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Trưởng Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn có tên xây dựng kế hoạch nhằm thực hiện công tác chuyển hóa năm 2023, trong đó phải xác định cụ thể những vấn đề phức tạp liên quan đến trật tự an toàn xã hội cần tập trung giải quyết; đề ra giải pháp cụ thể nhằm thực hiện công tác chuyển hóa đạt hiệu quả. Phân công cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện, thành phố trong công tác chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn và giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp đối với từng xã, phường, thị trấn thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Báo cáo kết quả thực hiện để đánh giá kết quả đạt được và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục những tồn tại vướng mắc trong thời gian tiếp theo; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Ban Chỉ đạo 138 tỉnh công nhận chuyển hóa thành công đối với các địa bàn đủ điều kiện; khảo sát, đánh giá các địa bàn cấp xã khác phức tạp về trật tự an toàn xã hội để đề xuất Ban Chỉ đạo 138 tỉnh phê duyệt danh sách thực hiện công tác chuyển hóa những năm tiếp theo.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, cân đối ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để chi thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt kết quả. Giúp Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Chỉ đạo việc thực hiện ý kiến thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Bia và đền Tả Phủ, tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 598/VP-KGVX, ngày 15/02/2023) về việc thực hiện ý kiến thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Bia và đền Tả Phủ, tỉnh Lạng Sơn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND thành phố Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, có trách nhiệm thẩm tra Hồ sơ dự án, quy trình thủ tục bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các quy định có liên quan, có ý kiến bằng văn bản trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét theo quy định.

UBND thành phố Lạng Sơn khẩn trương chỉ đạo thực hiện bổ sung, hoàn thiện Dự án theo ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổ chức công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích và lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của Nhân dân địa phương về phương án bố trí thờ tự trước khi triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 12/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 145/UBND-KT, ngày 15/02/2023) về việc thực hiện Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 12/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khẩn trương tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo các nội dung cụ thể tại Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học và các đơn vị trực thuộc đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời hạn tại Kế hoạch số 17/KH-UBND (trước ngày 15/3/2023).

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tổng hợp và xây dựng báo cáo của UBND tỉnh về kết quả góp ý của các cơ quan, tổ chức, UBND các huyện, thành phố, ý kiến của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết đợt tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và thống nhất nội dung góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo đúng tiến độ, thời gian.

Chỉ đạo thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 573/VP-KT, ngày 15/02/2023) về việc thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản liên quan; nhất là việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, bao gồm các nội dung về lập, thẩm định và tổ chức thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết, việc xác định giá trị tài sản để đưa vào liên doanh, liên kết và xác định giá cho thuê tài sản công...

Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp trong giám sát việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; chú trọng vào kiểm tra việc sử dụng tài sản công là nhà, đất vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định.

Chỉ đạo đôn đốc đẩy mạnh phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 148/UBND-KGVX, ngày 15/02/2023) đôn đốc đẩy mạnh phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục rà soát, kiện toàn Tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ), tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho Tổ CNSCĐ; ban hành Kế hoạch triển khai và giao chỉ tiêu cài đặt duy trì 80% dân số thường trú trên địa bàn (có độ tuổi từ 15 trở lên) sử dụng Nền tảng Công dân số Xứ Lạng, tài khoản mua/bán trên cửa hàng số, tài khoản thanh toán điện tử, dịch vụ công trực tuyến...; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai gắn mã QR Code biển tên đường, phố công trình công cộng và khu di tích danh thắng tỉnh Lạng Sơn.

Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn; tiếp tục giám sát, kiểm tra, đôn đốc Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Bưu chính Viettel Lạng Sơn triển khai hướng dẫn hộ gia đình có sản phẩm nông sản đưa lên cửa hàng số. Các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt, phổ biến đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tăng cường mua sản phẩm nông sản trên sàn thương mại điện tử; triển khai chương trình xúc tiến thương mại đưa sản phẩm nông sản lên cửa hàng số để tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử, kiểm tra chất lượng nông sản, truy xuất nguồn gốc sản phẩm đưa lên cửa hàng số đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn VietGap và các tiêu chuẩn khác, đồng thời tiếp tục triển khai ATM mềm đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 38/KH-UBND, ngày 16/02/2023) thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm (ATTP) và cấp nước sạch (NS) nông thôn (NT) trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch phấn đấu đến năm 2025 đạt được các mục tiêu cụ thể: 60% dân số NT được tiếp cận với NS đạt quy chuẩn với số lượng tối thiểu từ 40- 60 lít/người/ngày đêm; bảo đảm cấp NS sinh hoạt quy mô hộ gia đình cho các hộ dân tại những khu vực chưa có khả năng tiếp cận với nước cấp tập trung, vùng khan hiếm, khó khăn về nguồn nước, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, hạn hán. Ít nhất 50% số hộ NT triển khai các giải pháp phân loại chất thải tại nguồn. Ít nhất 80% chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại được thu gom, xử lý theo quy định. Ít nhất 30% số hộ NT có nước thải SH được thu gom và xử lý bằng các biện pháp phù hợp, hiệu quả; 50% số đơn vị cấp huyện có triển khai mô hình thu gom và xử lý nước thải SH phi tập trung theo cụm hoặc theo khu vực phù hợp, hiệu quả. Ít nhất 80% chất thải chăn nuôi và 60% phụ phẩm nông nghiệp phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường. Có 95% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng được thu gom và xử lý theo đúng quy định. Ít nhất 35% số huyện có đề án cải tạo chất lượng môi trường nước mặt khu vực công cộng và có mô hình xây dựng hoặc cải tạo cảnh quan ao hồ. Có 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP hoặc ký cam kết tuân thủ các quy định về ATTP. Ít nhất 85% hộ gia đình NT và 100% trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh được xây dựng và quản lý sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các giải pháp chủ yếu: tuyên truyền, tập huấn, nâng cao năng lực từng bước thay đổi tư duy nhận thức, kiến thức, pháp luật, hành động của người dân về các tác động của môi trường, ATTP, NS đến sức khỏe của con người và các hoạt động sản xuất; tăng cường giám sát ATTP nông lâm thuỷ sản. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ về cấp nước và bảo vệ môi trường phù hợp với điều kiện của địa phương. Đẩy mạnh xã hội hoá nhằm huy động tối đa nguồn lực trong xã hội tham gia bảo vệ bảo vệ môi trường, ATTP và cấp NSNT. Phát huy vai trò của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội về công tác quốc phòng trên địa bàn tỉnh năm 2023

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo (Công văn số 610/VP-KGVX, ngày 16/02/2023) về thông tin tuyên truyền, nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội về công tác quốc phòng trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động tổ chức thực hiện các nội dung theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 2051-CV/BTGTU ngày 13/02/2023.

Theo đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh quán triệt, thông tin, tuyên truyền, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác quốc phòng, quân sự địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh trong các cấp, các ngành, toàn dân, lực lượng vũ trang, tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tuyên truyền về công tác xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục quán triệt, thông tin, tuyên truyền, triển khai chương trình hành động của Quân ủy Trung ương, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền về việc các cấp, các ngành chỉ đạo cơ quan, đơn vị, vận động Nhân dân tích cực thực hiện tốt chế độ, chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 36/KH-UBND, ngày 16/02/2023) triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 09/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch tập trung triển khai các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền trong công tác quản lý, quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên hàng năm, rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị, có giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, sự chưa đồng bộ, quản lý thiếu chặt chẽ của chính quyền các cấp về quản lý, quy hoạch nghĩa trang, đảm bảo phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, xây dựng, quy hoạch nghĩa trang, gắn với vận động Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang. Nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, lấy ý kiến thực chất cộng đồng dân cư về vị trí quy hoạch nghĩa trang, công bố, công khai các vị trí quy hoạch nghĩa trang trong các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch sử dụng đất rộng rãi trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng.

Nghiên cứu xây dựng các quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang. Thường xuyên rà soát các quy định mới về quản lý, quy hoạch nghĩa trang để kịp thời điều chỉnh, bổ sung. Hạn chế phát triển nghĩa trang cấp xã, xây dựng lộ trình đóng cửa nghĩa trang không còn quỹ đất để mở rộng, gây ô nhiễm môi trường, công bố công khai cho nhân dân hiểu, chấp hành gắn với cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích người dân di dời mồ mả về nghĩa trang cấp huyện, liên huyện để ổn định lâu dài.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về xây dựng, quản lý và sử dụng các nghĩa trang đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm, từng bước chấm dứt tình trạng mai táng, xây mộ, cải tạo mồ mả không đúng quy định. Định kỳ sơ kết, tổng kết, kịp thời động viên, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý, sắp xếp và sử dụng nghĩa trang.

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 37/KH-UBND, ngày 16/02/2023) phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023.

Mục tiêu cụ thể: 100% UBND các cấp xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, phương án phòng, chống dịch COVID-19 sát với tình hình thực tế của địa bàn; 100% bệnh, dịch mới phát sinh và các ổ dịch được phát hiện sớm, báo cáo và khoanh vùng, dập dịch kịp thời; 100% các đối tượng kiểm dịch y tế biên giới được giám sát, kiểm tra và xử lý y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh xâm nhập qua cửa khẩu; bảo đảm tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đầy đủ cho trẻ dưới 01 tuổi trên 95% quy mô xã, phường, thị trấn,…

Các giải pháp chủ yếu: về công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các hướng dẫn của Bộ Y tế bảo đảm kịp thời, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh. Công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường công tác truyền thông, chủ động cung cấp thông tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh cũng như các hoạt động phòng, chống dịch của tỉnh để người dân hiểu và chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Công tác chuyên môn: triển khai các giải pháp giảm mắc; các giải pháp giảm tử vong; công tác tiêm chủng vắc xin,…

Sở Y tế chịu trách nhiệm theo dõi tình hình dịch bệnh, đánh giá diễn biến, dự báo sự phát triển của dịch bệnh; tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của tỉnh; xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng loại bệnh dịch cụ thể khi có ca bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bảo đảm kinh phí cho phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch (Kế hoạch số 39/KH-UBND, ngày 17/02/2023) tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Mục đích nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của thanh niên để chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay; phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ học tập, khởi nghiệp, phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, giải đáp các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật; tạo điều kiện để thanh niên đề xuất ý kiến về thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp.

Đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 2023 có chủ đề “Thanh niên Lạng Sơn khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”. Thời gian đối thoại trong tháng 3/2023.

Đối thoại giữa Chủ tịch UBND cấp huyện với thanh niên và đối thoại giữa Chủ tịch UBND cấp xã với thanh niên năm 2023 lựa chọn chủ đề phù hợp với tình hình, đặc điểm thanh niên ở địa phương gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Thời gian đối thoại trong tháng 3/2023 hoặc hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/6/2023.

Kế hoạch thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh năm 2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND, ngày 19/02/2023 thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Theo đó, về nhiệm vụ công tác trọng tâm: đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện Đề án 06; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc triển khai các nội dung của Đề án 06, nhất là đối với những nội dung mới chưa có tiền lệ; nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện; tập trung xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối dùng chung, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đảm bảo nguồn nhân lực, kinh phí triển khai Đề án 06.

Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Tổ công tác triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg tỉnh.