Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 06/02 đến ngày 12/02/2023)

Chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác đăng ký đất đai đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu; Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025; Chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023; Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hoá học đường trên địa bàn tỉnh.