Nhảy đến nội dung

Báo cáo kết quả giao quân năm 2023

Tân binh tại lễ giao nhận quân tại thành phố Lạng Sơn sáng ngày 06/02/2023

Theo Báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, công tác tuyển quân năm 2023 luôn được cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tích cực tham mưu, phối hợp tổ chức, thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng caoý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của Nhân dân, công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được quan tâm thực hiện. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức lễ giao nhận quân bảo đảm trang trọng, đã tổ chức giao cho các đơn vị 1.250/1.250 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu giao, vận chuyển về đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối, trong đó có 251 thanh niên viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ./.

 

Bích Diệp

Nguồn: Báo cáo số 235/BC-BCH ngày 06/02/2023 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh