Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by on 7 February 2023
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
1/2023/QĐ-TTg
Ngày ban hành
Ngày ban hành