Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (Công văn số 362/VP-TH, ngày 02/02/2023).

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và Thông báo số 14/TB-UBND 10/01/2023 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 202, Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023 và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan; chủ động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các nội dung khó khăn, vướng mắc bảo đảm đúng quy định, tiến độ yêu cầu./.

 

Bích Diệp