Nhảy đến nội dung

Kế hoạch kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 (Kế hoạch số 26/KH-UBND, ngày 02/2/2023).

 

D:\Desktop\IMG_0140.JPG

Ảnh minh họa

Đối tượng kiểm tra gồm: các sở, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

 

Các nội dung trọng tâm kiểm tra: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong năm 2023, thực hiện các thông báo, kết luận, ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, phân công, phân nhiệm, bố trí công tác, xây dựng kế hoạch công tác; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị,  xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở.

 

Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập gồm 03 đoàn: đoàn kiểm tra số 01 do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn, đoàn kiểm tra số 02 do lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đoàn kiểm tra số 03 do lãnh đạo Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn.

 

Thùy Linh