Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước (BTNN) trên địa bàn tỉnh năm 2023 (Công văn số 101/UBND-NC, ngày 01/02/2023).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, yêu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức pháp luật về trách nhiệm BTNN, phòng ngừa phát sinh sai phạm trong thi hành công vụ. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tham mưu thực hiện nhiệm vụ, quan tâm bố trí, kiện toàn đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác BTNN tại cơ quan, đơn vị. Khẩn trương thụ lý, giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường đã có đủ điều kiện theo chỉ đạo của Quốc hội, không để vụ việc tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người bị thiệt hại, uy tín của cơ quan, tổ chức. Tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về công tác BTNN thuộc thẩm quyền và thực hiện nghiêm quy định về xem xét trách nhiệm hoàn trả, xử lý kỷ luật (nếu có) đối với người thi hành công vụ gây thiệt hại.

 

Sở Tư pháp tiếp tục tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường và đổi mới phương thức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước bằng các hình thức phù hợp. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp thực hiện công tác BTNN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thanh tra, kiểm tra công tác BTNN…/.

 

Khánh Ly