Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo thực hiện quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ (Công văn số 300/VP-KT, ngày 30/01/2023).

 

Ảnh minh họa (Nguồn baolangson.vn)

Sở Giao thông vận tải phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, chủ động triển khai thực hiện quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên hệ thống quốc lộ theo đề nghị của Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) tại Công văn số 479/CĐBVN-QLBTKCHTGT ngày 19/01/2023.

 

Công văn của Cục ĐBVN nêu rõ: đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu các văn bản QPPL quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhất là nội dung quy định về đấu nối đường nhánh vào quốc lộ, tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, tuyên truyền, phổ biến đến tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là người dân sinh sống dọc hai bên các tuyến đường được giao quản lý; triển khai thực hiện công văn số 13981/BGTVT-KCHT ngày 29/12/2022 của Bộ Giao thông vận tải, công văn số 5390/TCĐBVN-ATGT ngày 07/9/2022 của Tổng cục ĐBVN (nay là Cục ĐBVN); tiến hành kiểm tra hiện trường, rà soát điểm đấu nối, kiên quyết xử lý hành vi lấn chiếm, sử dung trái phép đất của đường bộ, đất hành lang an toàn đường bộ, xử lý điểm đấu nối trái phép, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

 

Thùy Linh