Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai trên hệ thống đường bộ địa phương tỉnh Lạng Sơn năm 2022

UBND tỉnh vừa có Quyết định công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai trên hệ thống đường bộ địa phương tỉnh Lạng Sơn năm 2022 (Quyết định số 116/QĐ-UBND, ngày 31/01/2023).

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra tại huyện Chi Lăng

Sở Giao thông vận tải duy trì thực hiện việc cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ sạt lở, chủ động, thường xuyên theo dõi diễn biến mưa, lũ, thực hiện ngay các biện pháp an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông khi có sự cố sạt lở, hư hỏng do mưa, lũ gây ra; chỉ đạo đơn vị, nhà thầu thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên các tuyến đường được giao quản lý, sẵn sàng khắc phục các sự cố trên hệ thống đường bộ.

 

Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện, thanh toán khối lượng xây dựng các công trình khẩn cấp về thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh theo quy định, báo cáo tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đồng thời duy trì thực hiện việc cảnh báo tại các vị trí có nguy cơ sạt lở

 

Thùy Linh