Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có văn bản số 95/UBND-KGVX ngày 30/01/2023 về việc tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh.