Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND tỉnh vừa có chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Công văn số 90/UBND-KGVX, ngày 26/01/2022).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục nâng cao vai trò,trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác truyền thông chính sách. Chủ động triển khai, làm tốt công tác truyền thông chính sách bám sát các chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Khuyến khích, đổi mới sáng tạo về nội dung, cách làm truyền thông chính sách đảm bảo linh hoạt, chủ động, kịp thời, nâng cao hiệu quả định hướng thông tin, dư luận.

 

Thực hiện nghiêm Luật Báo chí năm 2016, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật An ninh mạng năm 2018, Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về quản lý thông tin, báo chí. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Bố trí công chức, viên chức và xây dựng đội ngũ nhân lực làm công tác truyền thông chính sách có năng lực, chuyên môn đảm bảo hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả./.

 

Khánh Ly