Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kế hoạch về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2023

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND, ngày 18/01/2023 công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2023.

 

Ảnh minh họa

Một số nội dung thực hiện: tổ chức tự kiểm tra 100% VBQPPL do UBND tỉnh ban hành trong năm nhằm phát hiện kịp thời và chủ động sửa đổi, bổ sung, khắc phục những sai sót, hạn chế trong các VBQPPL; kiểm tra theo thẩm quyền đạt từ 95% trở lên VBQPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành gửi đến Sở Tư pháp để kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời các văn bản có dấu hiệu trái pháp luật, theo dõi, đôn đốc việc tự kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật đã kiến nghị, kiểm tra văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức VBQPPL, văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như VBQPPL do cơ quan, người không có thẩm quyền ban hành gửi đến hoặc khi nhận được yêu cầu, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về văn bản có dấu hiệu trái pháp luật; thường xuyên thực hiện rà soát VBQPPL do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành ngay khi có căn cứ rà soát, đề xuất biện pháp xử lý các VBQPPL luật do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; triển khai thực hiện nhiệm vụ hệ thống hóa VBQPPL do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp ban hành kỳ 2019-2013 theo quy định tại Điều 164 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp; cập nhật thường xuyên, kịp thời VBQPPL của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật ngay sau khi các văn bản này được ban hành./.

Bích Diệp