Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023

Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao” (Công văn số 24 /PĐ - VP, ngày 18/01/2023).

 

Ảnh minh họa

Một số nội dung thực hiện: quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, trong đó chú trọng đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, kỹ năng thẩm tra, phản biện các nội dung trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục đổi mới công tác cải cách hành chính, chú trọng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số, công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn tại Văn phòng UBND tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp./.

Bích Diệp