Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Tệp pdf

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 58/QĐ-UBND, ngày 17/1/2023).

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã được phê duyệt. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét điều chỉnh, bổ sung.

Chi tiết nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xem tại đây.

Đỗ Hoạt