Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo tuyên truyền Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về việc tuyên truyền Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi tỉnh Lạng Sơn năm 2023 (Công văn số  6039/VP-TH, ngày 29/12/2022).

 

Ảnh minh họa

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động tổ chức thực hiện các nội dung thông tin, tuyên truyền về Hội thi Bí thư chi bộ giỏi tỉnh năm 2023 theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 1936-CV/BTGTU ngày 20/12/2022. Theo đó, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về mục đích của hội thi là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; đây cũng là dịp giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ, lý luận và thực tiễn trong xây dựng chi bộ, quá trình điều hành nhiệm vụ, kỹ năng giải quyết các tình huống và các vấn đề phát sinh trong thực tiễn ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời tập trung thông tin, tuyên truyền về những nội dung cơ bản trong Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

 

Thùy Linh