Nhảy đến nội dung

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh (Hướng dẫn số 64/HD-UBND, ngày 28/11/2022).

 

Ảnh mang tính chất minh họa (Nguồn Internet)

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và công tác của UBND cấp huyện; đồng thời, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ.

 

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện có chức năng tham mưu tổng hợp cho HĐND và UBND cấp huyện về: hoạt động của HĐND và UBND cấp huyện, tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND cấp huyện; kiểm soát thủ tục hành chính; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND cấp huyện và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND cấp huyện; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của UBND cấp huyện; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức; tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, lĩnh vực ngoại vụ và công tác biên giới (đối với các huyện biên giới).

 

Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện có Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và công chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ.

 

Thùy Linh