Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022

 

 

Ảnh minh họa

UBND tỉnh công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022 (Quyết định số 1899/QĐ-UBND, ngày 28/11/2022).

 

Theo đó, công nhận 101 đầu mối (cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục) thuộc cấp tỉnh quản lý, đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022. Danh sách chi tiết xem tại đây./.

 

Bích Diệp