Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đôn đốc thực hiện số hóa trong tiếp nhận, giải quyết TTHC theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Công văn đôn đốc thực hiện số hóa trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 (Công văn số 5546/VP-TTPVHCC, ngày 28/11/2022).

 

Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát, cải cách TTHC

Đề nghị UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện từ ngày 01/12/2022 theo đúng quy định tại Điều 21a Nghị định số 61/2018/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 107/2021/NĐ-CP; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện từ ngày 01/6/2023, riêng các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới được thực thi chậm hơn nhưng phải trước ngày 31/12/2024. Việc triển khai số hóa thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5789/VP-TTPVHCC ngày 30/12/2021 của Văn phòng UBND tỉnh.

 

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường rà soát, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử tỉnh bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về số hóa; hỗ trợ, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố các nội dung liên quan đến ứng dụng, sử dụng chữ ký số cá nhân trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống Thông tin một cửa điện tử tỉnh.

 

Thùy Linh