Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh

Tổng hợp đề tài sáng kiến kinh nghiệm mầm non hay nhất 2020

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh đối với 32 sáng kiến (Quyết định số 1901/QĐ-UBND, ngày 28/11/2022).

 

Sáng kiến được công nhận là cơ sở để xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Danh sách sáng kiến cấp tỉnh xem tại đây.

 

Đỗ Hoạt