Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội (Công văn số 1414/UBND-KT, ngày 24/11/2022).

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: baolangson

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh môi trường, phục vụ phát triển bền vững đất nước bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả, nhất là các quan điểm, chủ trương trong Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng qua các nhiệm kỳ, Hướng dẫn số 70-HD/BTGTW ngày 03/10/2022 của Ban Tuyên giáoTrung ương về việc tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường quản lý về khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học; thường xuyên giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, kiên quyết ngăn chặn những “điểm nóng về môi trường”; quản lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường theo quy định. Sở Công Thương tăng cường triển khai các giải pháp quản lý về lĩnh vực năng lượng, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, tái tạo, thân thiện với môi trường…

 

UBND các huyện, thành phố chú trọng công tác xây dựng các quy hoạch theo thẩm quyền mang tính đồng bộ, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; trong quá trình lập quy hoạch phải tính đến các yếu tố gây ô nhiễm môi trường và đề xuất các giải pháp xử lý; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường; quan tâm phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường./.

 

Bích Diệp