Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo việc sử dụng nguồn kinh phí còn dư sau nghiệm thu công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường bộ địa phương

UBND tỉnh chỉ đạo việc sử dụng nguồn kinh phí còn dư sau nghiệm thu công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường bộ địa phương (Công văn số 1415 /UBND-KT, ngày 24/11/2022).

 

 

Ảnh minh họa

Cụ thể, đồng ý cho các chủ đầu tư thực hiện dịch vụ công ích công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ theo giai đoạn hợp đồng đã ký, trên cơ sở rà soát, tổng hợp số kinh phí còn dư sau nghiệm thu, tình trạng hư hỏng của các tuyến đường chủ động thực hiện phê duyệt điều chỉnh, bổ sung khối lượng hợp đồng quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ để phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, nâng cao khả năng bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương. Việc điều chỉnh, bổ sung khối lượng hợp đồng phải bảo đảm nguyên tắc khối lượng thực hiện từ kinh phí còn dư sau nghiệm thu không trùng với khối lượng trong hợp đồng đã ký kết và giá trị quyết toán hàng năm, tổng giá trị quyết toán theo giai đoạn của hợp đồng không vượt giá trị dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Yêu cầu các chủ đầu tư tăng cường công tác tuần kiểm đường bộ, chỉ đạo các nhà thầu nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu chất lượng theo hợp đồng đã ký kết. Trong những năm tiếp theo ngoài phạm vi hợp đồng, xem xét, lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, tránh tình trạng nghiệm thu không đảm bảo chất lượng theo hợp đồng./.

 

Bích Diệp