Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phê duyệt Điều lệ Hội Golf tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 1854/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022 phê duyệt Điều lệ Hội Golf tỉnh Lạng Sơn, đã được Đại hội thành lập Hội Golf tỉnh Lạng Sơn thông qua ngày 25/9/2022.

 

Ảnh minh họa

Hội Golf tỉnh Lạng Sơn là tổ chức xã hội tự nguyện của các công dân, tổ chức Việt Nam đang sinh sống, hoạt động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, yêu thích, tham gia tập luyện và thi đấu môn thể thao Golf trên tinh thần đoàn kết, thân thiện, nghiêm túc, đúng pháp luật để rèn luyện sức khỏe, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, nhất là môn thể thao Golf trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự bảo đảm kinh phí hoạt động và trụ sở làm việc; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

 

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức 05 năm một lần, Đại hội bất thường được triệu tập khi có ít nhất 2/3 tổng số Ủy viên Ban Chấp hành Hội hoặc có ít nhất 1/2 tổng số hội viên chính thức đề nghị./.

 

Khánh Ly