Nhảy đến nội dung

Đồng chí Dương Văn Chiều, Phó Chánh Văn phòng

Submitted by Ban biên tập UBND Tỉnh on 11 November 2022

Đồng chí Dương Văn Chiều, Phó Chánh Văn phòng

Giúp Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Trực tiếp phụ trách, theo dõi lĩnh vực, công tác:

- Công tác ngoại vụ;

- Công tác phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể; xúc tiến đầu tư; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; công nghiệp; tài chính, ngân hàng; thương mại, dịch vụ xuất nhập khẩu; kinh tế cửa khẩu;

- Công tác tin học - công báo; Hoạt động Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh.

b) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo Phòng Kinh tế (đối với lĩnh vực được phân công) và Trung tâm Tin học - Công báo (lĩnh vực được phân công); theo dõi và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị (đối với lĩnh vực được phân công).