Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 24/10 đến ngày 30/10/2022)

Họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; chỉ đạo hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai gắn mã QR Code biển tên đường, phố, công trình công cộng và khu di tích danh thắng tỉnh Lạng Sơn; chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm; chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện Thông báo số 1430/TB-BYT ngày 25/10/2022 của Bộ Y tế; thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới; chỉ đạo liên kết đào tạo trình độ đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học ngành Giáo dục Mầm non; chỉ đạo sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn năm 2023; chỉ đạo tiếp tục tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19.