Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 17/10 đến ngày 23/10/2022)

Họp UBND tỉnh thường kỳ để giải quyết các công việc theo thẩm quyền; Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện Cao Lộc - Lộc Bình - Đình Lập (Khu vực dọc tuyến quốc lộ 4B), tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045, tỷ lệ 1/25.000; chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 31/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hữu Lũng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phòng, tránh tai nạn bom mìn; chỉ đạo triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022; Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án 1 Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh năm 2022 - 2023; Kế hoạch triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Quy định về quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thuộc hệ thống đường địa phương, tỉnh Lạng Sơn; chỉ đạo thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; chỉ đạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã.