Nhảy đến nội dung

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần (từ ngày 10/10 đến ngày 16/10/2022)

Chỉ đạo tăng cường các biện pháp, phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt trong Quý IV năm 2022; Quyết định ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025; Phê duyệt bổ sung Cụm công nghiệp Văn Lãng 2, Cụm công nghiệp Minh Sơn vào Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp, thời kỳ 2011-2020, xét đến năm 2025; chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Bình Gia; đồng ý chủ trương điều chỉnh giãn biểu đồ chạy xe trên 02 tuyến xe buýt nội tỉnh của Công ty cổ phần Non Nước; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước; thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật; chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dại ở động vật; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh; chỉ đạo tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn toàn tỉnh.